HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 7

JPEG (Deze pagina), 813.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

__,__,_,___,,_..,.,............._ !_ __> __ {
Q
"-' 4i ""` j
De verkoop van het zout is dus verzekerd , hoe belangrijk de opbrengst ook j
moge wezen, te meer, daar uit het oogpunt der scheepvaart de ligging van St.
Martin veel gunstiger is dan die der Turkey­eilanden, zoodat de schepen ·
eerst dan de Turkey­eilanden zullen aandoen, wanneer zü al het zout van
St. Martin zullen hebben weggehaald.
winsten der onderneming. - De onkosten op het zout, per ton
tot aan boord, alle algemeene kosten, die voor het onderhoud der werken ‘
daaronder begrepen (1), kunnen aldus worden vastgesteld:
Inzameling en opstapeliug, per ton 1,75 francs. 1
Dekking der zouthoopen, ,, ,, 0,25 ,,
Eifening en aanstamping der zoutpannen, ,, ,, 0,60 ,,
Vervoer, aflevering aan boord, ,, ,, 0,50 ,, `
Algemeene onderhoudskosten, ,, ,, 1,50 ,,
Totaal aan boord 4,60 francs.
Dat is ongeveer 2,30 gulden.
De onkosten op 70,000 tonnen zullen dus bedragen 161,000 gulden. H
Zie hier welke minstens de prijzen van verkoop zullen wezen:
4,000 tonnen voor de Antillen, tegen f 15,00. 60,000 gulden.
15,000 ,, ,, ,, kabeljaauwvangst, ,, ,, 9,50. 142,500 ,,
51,000 ,, ,, ,, Vereenigde Staten, ,, ,, 7,00. 357,000 ,, *
70,000 tonnen , te zamen tot een bedrag van 559,500 gulden.
Hiervan afgetrokken de hierboven gemelde onkosten van 161,000 ,,
Blijft zuivere winst 398,500 gulden.
Daar het kapitaal nu 1,000,000 guldens bedraagt, zal dus het vermoedelijk
dividend 39 Et 40 pct. beloopen. De soliditeit van geldbelegging in wèl gelegen
zoutpannen is algemeen bekend. Deze onderneming biedt alle voorwaarden aan,
welke voor eene behoedzame kapitaabaanwending kunnen worden verlangd.
Zamenstelling en zetel der Maatschappij. - De zetel der maat-
schappü zal gevestigd zijn in Nederland en in haar beheer zal het overwigt
worden bewaard voor de Hollandsche kapitalen, vertegenwoordigd door Ne- ·
dcrlanders die het algemeen vertrouwen genieten.
Het maatschappelijk kapitaal zalf 1,000,000 bedragen, als volgt:
H f650,000 ten volle gestorte actiën voor de inbrengsten der twee, Hol-
landsche en»Fransehe, coneessiën, daaronder begrepen alle werken in de 9
laatste aangelegd, het materieel reeds voorhanden en alle reeds gemaakte H
onkosten ................ 650,000 gulden.
f350,000 aan actiën voor het kapitaal in klinkende munt . 350,000 ,. H
Totaal. 1,000,000 gulden. s
’s Hage, 20 April 1859. A. F. PEBRINBN. l
(1) Enquête over de productie, den verkoop en het verbruik van zout in Frankrijk.