HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 65

JPEG (Deze pagina), 591.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

fl
ll
l i i i"
l E K ii
2* 5;
j van de Mxddellandsche zee. Die regen valt op St. Martin op eenmaal sterk
i j en dan in eenige dagen niet; en de regentijd is drie maanden van het jaar. E
i 1 Bi` die revens welke standvastig zi`n bedekt hi` zi`ne zouttafels waarin de
t # ° ’ U ’ ’ en
l Q sterkste pekel is, en onderzoekt of van de andere deelen van de zoutmoeras , j
Y na den regen, met hunnen inhoud het werk op nieuw aangevangen kan t
E ` worden, of wel, dat het voordeeliger is, van nieuws aan met zeewater te
e , · t.
ë beginnen. tt
F 2 De wijze van het zout te verzamelen, te doen uitdruipen, te bewaren, als- E
, l mede de soorten van zout, die hü maken wil, en hoe elke soort gemaakt
wordt, heeft hij mij duidelijk gemaakt, en ik heb nergens eene bedenking
c ëë
t gevonden.
; In het technisch gedeelte van het plan is er, naar mijn IUZIBD, niets wat
Z Uwe Excellencie zoude beletten , de zaak vrij uit het oogpunt van het belang
l, _ der Regering te overwegen. I
i ' . 9;
Overigens mag 1k hierbij nog voegen, dat de werken, die zullen aan-
l gelegd worden, van grooten omvang en kostbaar zün. Q
i . . . . .. .ï5
§ Mogt Uwe Exeelleneie nog nader in dezen 1ets van mij verlangen, zoo
· zal het mij aangenaam wezen, het van Uwe Excelleneie te mogen vernemen.
` U Ik heb de eer mij met onderscheiding te noemen, ;
_ Uwer Exeellenoie’s
Gehoorzame Dienaar,

(Get.) G. J. MULDER.
5

*35
tl
ii
te


’v
i . ,----.. j·­­­­­­.­--..-.
ïä
l J
l il E
ii vi t
F,
lt
tg
«.
l til,
;?
at
V lr
l
ll l