HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 61

JPEG (Deze pagina), 770.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

ll;
l
{ ..
l l
ë l
KDNINKLIJKE GOEDKEURING.

17 Juntj 1859. .**4
T_ Ni' Wm WILLEM III, btj de gratie Gods, Koning der
( Y AFSCHRIFT­ Nederlanden , Prins van 0ran_je·Nassau, Groot-
§ i ___,,,,_ Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
r à
l -1 Beschikkende op het aan Ons ingediend request van Frartçors AUGUs·rn
1 Pnnnmon, wonende op het eiland St. Martin, woonplaats gekozen hebbende
`§ ten kantore van den Notaris J. H. Box Ja. te Amsterdam, BERNARD Pas,
; wonende te Amsterdam, en Eems Lnonnao Trnmmns Knurrnorr, wonende
te Bussum, bij Naarden, in hoedanigheid als benoemde Directeuren eener,
E , onder den titel: Maatschappij tot Zoutwlmnlug op het cilami
i St. Martin, op te rigten naamlooze vennootschap, overleggende de akte
l van die oprigting en daarop Onze bewilliging verzoekende;
E Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den 16 dezer,
J N°. 117, 2° afdeeling;
Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel,
mitsgaders op Ons besluit van den 21 Junij 1858 , N°. 12;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1°. Onze hewilliging te verleenen tot oprigting in Nederland van de Maat-
schapptj tot zoutwinning op het eiland St. Martin, op den voet en onder de voor-
1 waarden bij de ten requeste overgelegde op den 24; Mei ll, voor den Notaris
J. H. BOK en getuigen te Amsterdam , verleden akte van oprigting dier naam-
looze vennootschap omschreven;
2°. Te verklaren dat deze bewilliging geene verandering brengt in de con-
cessie bij Ons bovenaangehaald besluit, aan den eerstgenoemden adressant
verleend, en bü artikel 6 der akte aan de vennootschap overgedragen.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering dezes, waarvan
afschrift zal worden uitgereikt aan Onzen Minister van Koloniën tot informatie.
’s Gravenhage, den 17 Junij 1859.
, 1 (Get.) WILLEM.
De Minister van Justitie,
1 (Get.) C. H. B. Boor.
Overeenkomstig het Origineel,
( De Secretaris­Generaal bg het Departement van Justitie,
ï (Get.) nn Jones.
Voor copie conform,
De Secretaris­Generaal ,
(Get.) mz Jones.