HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 59

JPEG (Deze pagina), 815.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

ll
E .
»­ ss ­­.
E t Verklarende de Heer Comparant Pnizemoiv, dat hü de voornamen, beroe-
E pen, maatsehappelüke betrekkingen en woonplaatsen der door hem in deze
j gerepresenteerd wordende personen, voor zoo verre hem die bekend waren,
j heeft opgegeven.
Zijnde de aan deze acte geannexeerde stukken, na behoorlijk voor zegel te
zijn gezien, geregistreerd als volgt, te weten: de Déliberatie van den Een en
Twintigsten Maart Achttien Honderd Negen en Vijftig, zoo als hiervoren in
den hoofde dezer is vermeld; -het aangehaalde Keizerlijk Decreet als volgt:
,,Ge1‘cgistreerd te Amsterdam den vier en twintigsten Mei 1800 negen en
i vijftig, deel 68, folio 145 ,recto vak 1, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor
regt {0.80 en V00l` 38 opcenten f0.30‘/2, te zamen een gulden tien en een l1alV€
l cent. De Ontvan_qe7· (geteekend) KN1Ps0r1nx«;n." Het in artikel zes gemelde plan
t als volgt: ,, Geregistreerd te Amsterdam den vier en twintigsten Mei 1800
negen en vijftig, deel G8, folio 144, verso vak 6 , een blad, geen renvooi. Ont-
I.) vangen voor regtf0.80 en voor 38 opoentenf(),30‘],, te zamen een gulden tien
j j en een halve cent. De O1ztvange1·(geteelrend)Km1>s0Hi<nr.R." En de Inventaris
§ , mede in laatstgemeld artikel aangehaald, als volgt: ,, Geregistreerd te Amster- 3
_ dam den vier en twintigsten Mei 1800 negen en vijftig, deel 68, folio 144,
· verso vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor regtf 0.80 en voor 38
opcenten /` 0.30’/,, te zamen een gulden tien en een halve cent. De Ontvanger
(geteekend) I{NIPSCHEER.” I
Verleden binnen Amsterdam ter woonplaatse van mij, notaris, op den Ouden
Züds Achterburgwal bij de Barndesteeg, Numero 48, in tegenwoordigheid
van den Heer Connnnrs Born, candidaatnotaris, en JAN van ALPHEN Junior, l
aanspreker, wonende beide te Amsterdam, als getuigen hiertoe verzocht. En
hebben de comparanten, die aan rnü notaris bekend zün, met de getuigen en
mü notaris, deze minute, na gedane voorlezing alhier geteekend.
(Get.) F. A. Pnennvon.
Bnnnï Pas.
E. L. Trnnnmos Knurcriïorr.
C'. Born.
J. van ALPHEN Jn. 5
J. H. BOK JR., Notaris.
V Geregistreerd te Amsterdam den zes en twintigsten Mei 1800 negen en
vijftig, deel 116, folio 31, verso vak 1, zeventien bladen met vier renvooijen.
Ontvangen voor regtf2.·10, voor 38 opcentenf0.91‘/,, zamen drie gulden een `
en dertig en een halve cent (f3.31‘/,).
j De Ozztvcmger,
j (Get.) Kmrsonicnn.
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluideud afschrift ,
(Get.) J. H. Bon Ja., Notaris.
r `