HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 57

JPEG (Deze pagina), 775.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

ii
l 2
V - EM ­­­ ·
E De gelden , uit de verefening voortvloeüende, die niet binnen de vijfjaren
E door de rcgthebbenden zullen zijn opgeeischt, zullen der maatschappij toe-
E vallen en het onderwerp van eene nadere verdeeling uitmaken.
E
E •-{Ol-• I
TITEI, x.
j Begtsmagt en Wettelijk Domicilie.
l ART. 62.
jl Alle geschillen, welke zich gedurende het bestaan der maatschappij of I
g gedurende hare liquidatie mogten opdoen , tusschen hare onderscheiden
j belanghebbenden, uit welken hoofde ook, zullen gebragt worden voor de
, regtbank van het arrondissement waarin de maatschappij haren zetel heeft. t
l ART. ea. ‘
l Ter nakoming van hetgeen voorschreven staat, kiezen de comparanten,
‘ , die zich bij deze statuten verbinden of zullen verbinden , domicilie ten kantore
jljj van den heer eomparant BERNARD Pas.
ART. G4.
De eigendom van aandcelen der maatschappij sluit regtens in de volledige
j toetreding tot deze statuten.
Aar. 65.
Bij deze acte worden voor de eerste maal tot het voeren van het bestuur V
benoemd:
Tot vervulling der functiën van Directeuren in Nederland, de Heeren com-
paranten Bnimnun Pas en Ennis Luonnnn Trnnnnxus KRUYTHOFE. j
l
Tot die van Directeur op Saint-Martin, de Heer eomparant FRANQOIS
Auousrxc PEnmN0N. l
Tot die van Commissarissen , de Heeren:
Mr. JEREMIAS CORNELIS Fauna van R1EMsn1JK, Staatsraad in buitengewone
dienst en Commissaris van het Nederlandsche Gouvernement bij den Neder-
K landschen Ri_jn­spoorweg, wonende te ’s Gravenhage;
j JACQUES FIENRI KNIPSCHEICR, Ontvanger der registratie der burgerlijke
l acten en van de zegelregtemwonende te Amsterdam op den Kloveniersburgwal;
Jhr. JAN CAREL Smssnicnr (1), rentenicr, wonende te Amsterdam op den
Amstel bij de Keizersgracht, nr. 119;
te Aueusrn Hovius voornoemd, Nederlandsche Consul te Saint Malo, en
EUGENE BOURSON, Bankier, te Bergerac (Dordogne). ·
Tot die van Onder­Directeur, de Heer Munomon BEME, Grondeigenaar te
1 J Saint Thomas en thans nog aldaar woonachtig.
, En tot die van Ingenieur, Graaf D’ADIlEMAR, 0ud­élève der Polytechnische
School, wonende te Parüs.
(1) Sedert vervangen door den Heer Jorim Fxznnnaix Bnoms, lid van den Raad der
l stad Amsterdam en van de Kamer van Koophandel aldaar , Geldersche kade, nr. 427.
ït