HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 55

JPEG (Deze pagina), 871.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

l
ii j
M 52 W Y
Q
j kennis mogt hebben bekomen, of daarvan verwittigd was , het zij door com-
missarissen, het zij door de commissie van toezigt op St. Martin.
j In geval het verlies op St. Martin mogt geleden zijn, zal de aldaar woon-
achtige directeur er onmiddellijk de commissie van toezigt en commissarissen
kennis van geven. ­­·· Van dat oogenblik af is hij persoonlijk aansprakelijk g
voor alle verbindtenissen, die hij, buiten toestemming der commissie van
Q toezigt, mogt hebben aangegaan.
l Indien zich dat geval opdoet, zün commissarissen, zoodra zij er kennis
van hebben bekomen, verpligt, onmiddellijk eene buitengewone algemeene
j vergadering zamen te roepen.
i De algemeene vergadering kan , zelfs wanneer het verlies geen 75 pot. van
; het maatschappelijk kapitaal beloopt, eene ontbinding van de maatschappij ll
’, gelasten.
[ ,), Zij zal, gelijk boven gezegd is, verpligt zijn de ontbinding uit te spreken, TA
l ' wanneer het maatschappelijk kapitaal een verlies van 75 pct. heeft ondergaan.
De zamenroeping van de algemeene vergadering, geroepen om te beraadsla­ i
. gen over de ontbinding van de maatschappij, in een der hierboven voorziene
gevallen, zal plaats hebben overeenkomstig de voorschriften van art. 57. Q
·l
TITEL II.
Vereüeuing der Maatschappij.
Aa. ee.
Bij het einde van den duur der maatschappij, of ingeval van vervroegde ïï
ontbinding, uit welke oorzaak of op welk tijdstip ook, zal de vereffening
geschieden door commissarissen, wie de directeuren zullen worden toege-
voegd, ten zij de algemeene vergadering daarover anders mogt beslissen.
Deze commissie, zamengesteld in voege omschreven, zal den naam voeren
van Raad van liquiclatie.
i Indien de algemeene vergadering die wijze van vereffening aanneemt, zal zij
eene commissie van vijf leden uit de aandeelhouders benoemen, om over de
voorschreven vereiïening het toezigt te houden. S
De algemeene vergadering zal het bedrag der schadevergoeding bepalen,
pl ¤ die, onverschillig welke wijze en vormen van veretïening zij mogt aannemen,
aan de liquidateuren zal worden toegekend.
Aar. 60.
De vereffening zal, zoo veel mogelijk, plaats hebben binnen het tijdsverloop
van twee jaren, te rekenen van den dag der ontbinding van de maatschappij.
i ART. 61.
j Het aandeel in de uitkeeringen bij de vereiïening, toekomende de aan-
i deelen die niet zijn opgekomen, zal gedeponeerd worden in de eonsignatie­
kas, en de liquidateurs zullen volledig en definitivelijk gedechargeerd zijn ,
i I wanneer de algemeene vergadering, ingevolge de bepalingen der artikelen 46
j en 53 te zamengeroepen, hunne liquidatiewekening zal hebben goedgekeurd.