HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 53

JPEG (Deze pagina), 867.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

t ï
~- 50 ­­-
j Geenerlei voorstel, door de aandeelhouders gedaan, wordt in overweging
j gebragt, ten zij het onderteekend zij door vijf leden der vergadering, en
5 ten minste veertien dagen vóór de samenkomst, aan commissarissen zij
l medegedeeld. ,
ART. ss.
De tegenwoordige statuten kunnen door eene deliberatie ter algemeene
vergadering met ’s Konings toestemming gewijzigd, en de duur der maat· Q
l schappij verlengd worden, het zij op voordragt van commissarissen, het zij jï
op die der directeuren, het zü eindelijk op de aanvrage van aandeelhouders ,
ten minste een vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.
ï am. sv. Z
_ De algemeene vergadering, geroepen om over wijzigingen in de statuten, ,
‘ of over de verlenging van den tijd van duur der maatschappij te beraadslagen , ,
j ,·) moet op de bij artt. 46 en 47 omschreven wijze büeengeroepen worden. l
l · De delihcratien moeten, willen zij geldig zijn, ten minste twee derden der
uitgebragte stemmen op zich vereenigen , en de gezamenlijke, vertegenwoor· E
_ digde aandeelen moeten ook ten minste twee derden der waarde van het
uitgegeven kapitaal bedragen. Indien de vergadering na eene eerste zamen-
roeping niet aan laatstgemelde voorwaarden beantwoordt, zal tot eene tweede
oproeping worden overgegaan , en de besluiten, alsdan door de vergadering
te nemen, zullen volledig en algeheel van kracht zijn , welk ook het getal der
vertegenwoordigde aandeclen zij, mits zij twee derden der uitgebragte stemmen
op zich vereenigen.
Die tweede oproeping zal slechts veertien dagen voor de zamenkomst
behoeven te geschieden.
TITEL vu!.
Ontbinding.
, Am:. 58.
In geval van verlies van de helft van het maatschappelijk kapitaal, zijn de ,
directeuren in Holland gehouden daarvan verklaring af te leggen ter griffie ’l
van de arrondissementsmegtbank ter plaatse van den zetel der maatschappij, en
g daarvan aankondiging te doen in het ofticieel dagblad en in een ander dag-
blad, ter genoemde plaatse uitkomcnde. t
De maatschappij is regtens ontbonden, wanneer zij een verlies van 75
pct. van het maatschappelijk kapitaal heeft geleden.
i De directeuren in Nederland zün, zoodra zij van dien stand van zaken
l kennis bekomen, verpligt daarvan onmiddellijk commissarissen te verwitti-
gen. ­­~ Van dat oogenblik af zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor alle
verbindtenissen die zij buiten toestemming van voorzegde commissarissen in .
naam der maatschappij mogten hebben aangegaan. l
Op gelijke wijze is aansprakelijk de directeur op St. Martin, van het oogen- ,
i A blik waarop hij uit zich zelven van het door de maatschappij geleden verlies
X