HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 51

JPEG (Deze pagina), 854.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

­­ as ­
jï ;
j 3 stemmen zoo zij vertegenwoordigen minstens 3000 guldens. t
ä 4 77 l 77 77 77 77 77 ;
5 77 77 77 77 77 77 l
6 77 77 77 77 77 77 4
j Niemand kan meer dan zes stemmen als aandeelhouder, noch meer dan
W dertig stemmen in de dubbele hoedanigheid van gemagtigde en aandeel- j
i houder hebben, welk ook het getal aandeelen moge zijn, waarover hij
beschikt of die hij vertegenwoordigt.
Aa. si.
= De voorzitter van commissarissen en in zijne afwezigheid de oudste in jaren ·
§ der commissarissen zit voor in de algemeene vergadering; deze bepaalt de
zamenstelling van het bureau.
De notulen der algemeene vergaderingen worden opgesteld door den ’
notaris der maatsehappä, ingeschreven op een bepaald daartoe ingerigt j
, register en geteekend door den president, den notaris en minstens twee
j leden van het bestuur.
De presentielijst van de leden ter vergadering wordt bij de notulen gevoegd
en op dezelfde wijze geteekend; op de keerzüde zal, in kolommen, de serie, j
het getal, de nummers en de waarde der door hen vertegenwoordigde aan- l
deelen worden opgeschreven.
i Art. 52. l
De algemeene vergadering is op wettige wijze zaàmgesteld zoo het aantal l ~
der aandeelen , daarin vertegenwoordigd, meer bedraagt dan of gelijk staat
met één meer dan de helft der geplaatste aandeelen, behoudens de gevallen,
waarin bij de statuten anders bepaald is.
De besluiten worden genomen bü eenvoudige meerderheid van stemmen,
ook behoudens de gevallen waarin de statuten anders mogten bepalen. Z
Anrr. 53. ç
Voor zoo verre ten gevolge van eene eerste oproeping de voorwaarden,
l vereischt wordende tot eene geldige beraadslaging, niet vervuld mogten
zijn, wordt de algemeene vergadering, ingevolge de voorschriften der artt. ï
l 46 en 47 op nieuw bijeengeroepen; in dat geval evenwel zal de laatste
aankondiging de zamenkomst slechts veertien dagen behoeven vooraf te gaan.
De beraadslagingen in die tweede zamenkomst zijn geldig, welk ook het
getal zü der vertegenwoordigde aandeelen , met dien verstande nogtans, dat
je die beraadslagingen over geen ander onderwerp zullen mogen loopen, dan
l over die waarvoor de eerste oproeping geschied is.
Ama 54. j
, De stemming geschiedt bij hoofdelijke omvrage; evenwel kan de geheime
j stemming plaats hebben, wanneer dit door twintig stemmen verlangd wordt;
l zij is verpligtend voor alle gevallen van benoeming of afzetting.
ART. 55.
De algemeene, het zij gewone of buitengewone, vergadering neemt alle j
voorstellen in overweging, die haar door commissarissen, of door direc­
l teuren worden onderworpen. l
ë.