HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 5

JPEG (Deze pagina), 793.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

-..-.....~.a. .......,..­.....a....­­.....­­ê-f.-­­­ f . {
E
­ F

I. l
F
INLICHTINGEN
l
OVER DE ZOUTMEREN VAN Sr. MARTIN. Q

Fransche concessie. ­­- Twee Zoutmeeren, de Grand’Case en de
C/zeverise of Bretagne, te zamen eene oppervlakte van meer dan 80 bunders ,
beslaande, en waarvan de concessie, aan de Maatschappij PERHINON de COMP. gi
toegekend, nog omstreeks 84jaar te loopen heeft. Aanzienlijke Werken zijn daar l
reeds aangelegd en eene som van 80 èn 90,000 gulden zal ruimschoots voldoende
zün om die te voltooüen. Zü zullen alsdan meer dan 20,000 tonnen jaarlijks
opbrengen.
llollandschc concessie. -­ Het zoutmeer van Philqisburg, omstreeks g
200 bunders groot, waarvan de concessie voor 80 jaren aan den heer PER- Q
RINON is verleend. Met de noodige werken, zal de opbrengst ten minste onge·
veer 50,000 vaten bedragen. Reeds zijn er jaren geweest, dat deze hoeveelheid V
zonder bewerking en toevallig is verkregen en met name in 1848 (1); niets zal V;
gemakkelijker vallen dan die opbrengst voor alle jaren geregeld te verzekeren ,
zoo men het meer slechts tegen overstroomingen beveiligt en stelselmatig weet
te ontginnen. l
Met de onkosten van ten hoogste 150,000 gulden zal men voor het jaar, na
den aanleg van den ringdijk, eene zoutgaring van 50 Et 60,000 tonnen verze-
kercn,dat is eene winst van ten minste 200,000 gulden,die meer dan voldoende
i zullen zijn om al de Werken te voltooijen. V
Totale: opbrengst. -­ De algeheele opbrengst der Meeren zal dus ten
minste 70,000 tonnen bedragen, zoodra de pannen zullen zün voltooid. ,
Markten. ­- De markten tot den afzet zijn: l
1°. De Vereenigde Statexnwaarop worden afgezet ten minste 600,000 tonnen.
2°. De Fransche kabeljaauwvangst , die noodig heeft ten F
minste 30,000 ,, l
3°. De naburige eilanden , die ten minste gebruiken 6.,000 ,,
Te zamen 656,000 tonnen. ‘
Bcsclrikbawc vracht. ­­- Volgens officiële bescheiden , bedraagt de
beschikbare en voor de Vereenigde Staten verloren vracht, zoo van de vaar- K
tuigen die de Antilles bezoeken, als van die, Welke van de kusten van Zuid­Ame­
rika terugkeeren en onder St. Martin voorbüzcilen, meer dan 321,000 tonnen.
De retourvracht, die van de Fransche Antilles op de Q
plaatsen der kabeljaauwvangst onbenuttigd wordt gelaten 15,000 ,, ë
De interkoloniale kustvaart zal ten minste tellen 4,000 ,,
Beschikbare vracht 340,000 tonnen. l
(1) Zie Verslag van het beheer van Curaçao enz. voor de volgende jaren. T