HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 49

JPEG (Deze pagina), 891.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

l
­. 46 ­­
Het tijdstip der vergadering wordt bekend gemaakt door twee aankondi-
§' gingen, die, met vijf dagen tusschenruimte, geplaatst worden in ten minste
j twee voorname dagbladen, het eene te Amsterdam, en het ander te Parijs; l
de laatste aankondiging moet ten minste vijf­en­twintig dagen voor het tüd­
stip der zamenkomst plaats hebben.
De buitengewone algemeene vergadering wordt op dezelfde wijze als de
gewone algemeene vergadering opgeroepen, doch in alle gevallen van bui-
tengewone oproeping moet het onderwerp van de zamenkomst worden
i uitgedrukt.
Die vermelding moet ook plaats hebben wanneer de vergadering te gelijk
gewoon en buitengewoon is, wegens onderwerpen die niet tot de hierboven
bepaalde bemoeüingen der gewone algemeene vergaderingen behooren. 1
WVanneer eene algemeene, gewone of buitengewone, vergadering hare werk-
zaamheden niet in één dag ten einde brengt, kan zü daartoe de volgende E
dagen bijeenkomen. j
‘ Aar. 47.
In geval commissarissen binnen een tüdsverloop van zes weken geen ge-
volg mogten geven aan een verzoek tot oproeping der buitengewone alge- t
meene vergadering, gedaan door eene vereeniging van aandeelhouders, ten
minste een tiende der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, zoo als dit
bij deze statuten is voorgeschreven, en waarin de beweegreden tot die zamen-
roeping zou zün opgegeven, hebben de onderteekenaars het regt zelven die
oproeping te doen, waarbij zü zich hebben te houden aan de opgegeven
wijze van aankondiging door middel van de dagbladen.
ART. 48. _
1 De algemeene, gewone of buitengewone, vergadering bestaat uit aandeel-
houders, in eigendom bezittende een getal aandeelen, ten bedrage van ten
minste duizend gulden. Men kan er zich doen vertegenwoordigen, doch slechts j
. door een gemagtigdc die zelf stemgeregtigd aandeelhouder is. Hare op wet- ‘
tige wijze genomen besluiten zün verbindend voor alle aandeelhouders der
j maatschappü. j
i Aar. 49.
Om toegelaten te worden tot de algemeene, gewone of buitengewone,
vergaderingen, zal ieder eigenaar van aandeelen, of gemagtigde van een aan-
deelhouder, zijne aandeelen moeten vertoonen, of ten minste een borderel,
j waarop het aantal, de serie en de nummers dier aandeelen zün opgegeven. j
1 Hiervan zal bij de opkomst aanteekening worden gehouden, ten einde het
getal vertegenwoordigde aandeelen te staven, en alle bedrog te voorkomen. l
Geen commissaris, geen directeur, geen lid der commissie van toezigt,
l geen beambte eindelijk der maatschappü kan eene magtiging aannemen om
een aandeelhouder te vertegenwoordigen. t
j ART. 50. l
j De aandeelen van verschillende seriën hebben het regt op:
1 stem zoo zü vertegenwoordigen minstens 1000 guldens.
2 stemmen ,, ,, ,, ,, 2000 ,,