HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 47

JPEG (Deze pagina), 820.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

N
ll
­ 44. ...

Aar. 44. j
Elk dividend dat gedurende vüfjaren nadat het beschikbaar is gesteld,
l niet is opgeeischt, vervalt regtens aan de maatschappü en wordt bij de reserve .
gevoegd.
Am. 45.
De reserve·kas bestaat uit de bij art. 42 voorgeschreven afgezonderde 5
j pct., uit de onopgeeischte dividenden en uit de gekapitaliseerde renten van de i
g, daaruit voortvloeüende sommen. Hare comptabiliteit wordt afzonderlijk en
afgescheiden van die der andere kassen van de maatschappij gehouden.
l , Haar kapitaal is bepaald op vijftig duizend gulden en zal altijd op dat cüfer ,
li worden gehouden, ten zü de algemeene vergadering er anders over mogt ,
j beslissen.
l Telken male als hare hulpmiddelen dat bedrag te boven gaan zal de jaar- ä
lüksohe afzondering ten haren behoeve op de winsten der maatschappij, wor-
den weggelaten , en gevoegd worden bü het te verdeelen dividend, zoomede de
Q niet in tüds opgeeisehte dividenden en de interessen van het kapitaal der kas.
4
TITEL VII. H
l Van de Algemeene Vergaderingen. [‘
l
Art. 46. ,
Er zijn tweederlei algemeene vergaderingen: de gewone en de buitenge·
wone algemeene vergadering. i
2 De eene zoowel als de andere, regelmatig zaàmgesteld overeenkomstig deze
statuten, vertegenwoordigt de gezamenlüke aandeelhouders.
De vergadering kan te gelük gewoon en buitengewoon zijn.
l De gewone algemeene vergadering komt regtens te zamen ter zetelplaats
j van de maatschappij in het aangewezen locaal, den tweeden Maandag in de
l ; maand Julij van ieder jaar. _
l `. In deze zamenkomst, hoort zij het verslag van de directeuren in Neder-
j L land over de zaken der maatschappü , al dan niet goedgekeurd door de com- 5
missarissen , en dat der commissarissen over de uitoefening van hun
l toezigt; zij wijst zes leden uit de aandeelhouders aan, om, met mede- 'A
werking van commissarissen, over te gaan tot het onderzoek van de reke-
J ningen en de balans. Zij hoort het verslag haar gedaan door de commissie,
j zaamgesteld uit de commissarissen en de zes leden, door haar aangewezen, en
i keurt de rekeningen en de balans goed of afl
l Zij stelt, overeenkomstig de statuten, het bedrag vast van het dividend
j dat onder de aandeelhouders wordt verdeeld.
j Zij benoemt en ontslaat commissarissen, de directeurs, den onder·directenr
j l op St. Martin en den ingenieur, en voorziet in de vervulling der opengevallen
‘ plaatsen, waarvan de titularissen door haar, volgens de statuten, moeten
gekozen worden.
l