HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 45

JPEG (Deze pagina), 756.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

l?= X
ll
l I
ä. ­­ te ­­­
maatschappij, zullen worden onderworpen aan commissarissen, aan wie ten
; minste eene maand zal gelaten worden om ze te onderzoeken en, naar bevind
L van zaken, goed te keuren.
De rekeningen en de balans worden door den president der vergadering
á p overgelegd aan de vergadering van aandeelhouders, wier stem in het hoogste
E V ressort beslist.
l De goedkeuring der algemeene vergadering zal der administratie tot volle-
l T dige en algeheele décïzaïgqe verstrekken.
E Am`. 41.
S. De balans der maatschappij, met de daartoe behoorende bescheiden, zal
g S. gedurende de veertien dagen, voorafgaande aan de algemeene vergadering,
g gedeponeerd worden ter zetelplaats van de maatsehappü, ter inzage van de
" aandeelhouders , die van deze hoedanigheid doen blijken.
In de oproeping tot algemeene vergadering zal van dat depot kennis
; worden gegeven.
l wrwmm vr.
'Winsten. ­- Dividend. -­ Heserveàxas.
° Aar. 42.
Het batig slot van de balans,`na aftrek van alle algemeene kosten en
lasten der maatschappij, maakt hare winst uit; van die winst zal vóór alles
worden afgezonderd: 1°. 5 pct. van het bedrag der geplaatste aandeelen, om
. onder de aandeelhouders te worden verdeeld; en 2°. 5 pct. voor het reserve-
Q fonds, uitsluitend bestemd ter bestrüding van onvoorziene verliezen der
t maatschappij, en om het maatschappelijk kapitaal op het volle bedrag te houden.
Na aftrek van voormeld bedrag, wordt het overblüvende verdeeld als
l r volgt:
5 pct. voor den directeur op St. Martin; .
, r 4 ,, voor de directeuren in Nederland; A
l 4 ,, in vijf gedeelten voor de commissarissen;
2 ,, in drie gedeelten,voor de commissie van toezigt op St. Martin; Q
· 4: ,, in twee gedeelten , voor den onder­directeur en den ingenieur; r
S 1 ,, voor den chef van het agentschap in Frankrijk; .
5 ,, voor de mindere bearnbten en werklieden der maatschappij, Q
die zich eene buitengewone belooning hebben waardig gemaakt.
totaal 25 pct.
r De 75 pct. van dat overschot worden als dividend, met de hierboven gemelde
l , eerst afgezonderde 5 pct., omgeslagen over al de geplaatste aandeelen.
l 1, ART. 43. ,
“ De betaling der dividenden geschiedt in de bureaux ter zetelplaats van de i
r · maatschappij, in die op St. Martin en van het agentschap in Frankrük, op de
l E tüdstippen hiertoe door commissarissen bepaald. <
1 i g