HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 43

JPEG (Deze pagina), 827.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

il `
jj ­­ 40 -
TITEL v.
il i De Gomptabilitcit en de Kassen, ­­­ D6 Balans.
§ 1. Comptabiliteit en Kassen.
Am. 38.
De comptabiliteit en de kas worden door de directeuren in Nederland ter
g l zetelplaats van de maatschappij vereenigd. Te dien einde zal de directeur op
St. Martin hun alle veertien dagen doen toekomen eene opgave van het
j p journaal, benevens een dubbel der stukken, waaruit blijkt van de door hem
’ verrigte handelingen.
Het agentschap in Frankrijk is voor zijne comptabiliteit aan diezelfde
j verpligting onderworpen. _
Art. 39. `
Eene centrale kist met drie sloten wordt geplaatst in de bureaux ter zetel· j
plaats van de maatschappij, en daarin zullen worden gesloten, zoowel alle de .
haar toekomende, als de haar toevertrouwde bewüsstukken en geldswaarden. i
l Eene der sleutels van die kist, wordt gesteld in handen van een der direc· i
p teuren in Nederland, de anderen in die van twee commissarissen, daartoe `
' door de overige commissarissen aangewezen. E
Behalve die kist , is er nog eene andere, genaamd van de loopende dienst, met
twee sloten, waarvan het bedrag der voorradige gelden door commissarissen
zal vastgesteld worden. Deze kist wordt in dezelfde bureaux geplaatst tot
voorziening in de dagelijksche verrigtingen van de maatschappij. Een der
E directeuren zal hewaarder zün van eene der sleutels, en de kassier der
maatschappij van de andere.
t Dergelijke kisten zullen op denzelfden voet en onder dezelfde voorwaarden
ï geplaatst worden op St. Martin, met dit verschil nogtans , dat de eerste kist ;
N slechts van twee sleutels zal zün voorzien, waarvan de eene zal berusten in t
handen van den directeur en de andere in die van een lid der commissie van
toezigt, door deze commissie aangewezen.
l Overigens zal de directeur op St. Martin slechts zoo vele fondsen onder
j zich houden als vereischt wordt voor de dienst waarmede hij belast is , en zal
j p hij het meerdere naarmate van de inning naar den zetel der maatschappij in
N Nederland overmaken, ’t zij in goede wissels, ’t zij in klinkende munt.
l ` De commissie van toezigt zal het noodig bedrag in de kas voor de loo-
pendc dienst vaststellen.
p § 2. De Balans.
j Art. 40.
De rekeningen en de balans van de maatschappij zullen jaarlüks worden
j gearresteerd doorde directeuren in Nederland, ten minste twee maanden voor
i de opkomst der algemeene vergadering; deze rekeningen en balans, waarin
i verslag zal worden gedaan van het af- of toenemen van den eigendom der