HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 41

JPEG (Deze pagina), 820.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

jl -·­ 38 ·-
2 het geval zün voor de buitenlandsehe commissarissen die zich naar Neder-
1 land begeven om zich van hunnen last te kwijten , evenzeer als voor degenen
1 die in Holland wonen, doch niet wonen ter plaatse waar de zetel der maat-
ïi » schappü gevestigd is.
§ 4. Van dan Onde2·­Dz'rectcur, den Ingenieur en het Agentschap in. Fmnkrülc.
Am. 33.
j De directeur op St. Martin heeft onder züne bevelen een’ onder­directeur
‘ en een’ ingenieur.
_ Deze zijn meer bepaaldelijk belast, de eerste met de comptabiliteit, de kas,
jj en de büzonderheden der handelswerrigtingen van de maatschappij; de
[ tweede met het technische en industriële gedeelte der zaak.
Anr. 34. ·
In geval van langdurige afwezigheid, van ziekte, van ontslag, van afzetting
of van overlijden des directeurs, is de onder­directeur regtens geroepen diens
g functiën voorloopig waar te nemen. Hij geeft onmiddellijk aan de commissie
van toezigt op St. Martin en aan commissarissen kennis, dat hü dat voor-
loopig bestier heeft aanvaard, zoowel als van de beweegredenen daartoe;
hü neemt die werkzaamheden waar tot het weder in dienst treden van den
I directeur of tot de aankomst van zün opvolger, zoo de directeur van de
vervulling afziet of vervangen wordt.
ART. 35.
Indien in een der gevallen, hierboven voor den directeur voorzien , de onder-
directeur of de ingenieur de uitoefening hunner functiën mogten staken , zal
voorloopig door den directeur in hunne vervanging worden voorzien tot de
l aankomst hunner opvolgers.
A Am:. 36.
De onder­directeur en de ingenieur worden benoemd door de algemeene
1 vergadering, op voordragt van den directeur op St. Martin.
Y Zij kunnen niet worden afgezet dan door de algemeene vergadering , op
voordragt van den directeur op St. Martin, of van commissarissen , nadat de
belanghebbende vooraf in staat zal zün gesteld de beweegredenen tot dat
voorstel te kennen en zich voor de vergadering te verdedigen.
l Nogtans heeft de directeur op St. Martin het regt deze twee beambten
ï _ voorloopig en in afwachting van de beslissing der algemeene vergadering,
Q in hunne bediening te schorsen.
i M Km:. 37.
Het agentschap in Frankrük wordt aangewezen door de directeuren in
Nederland, onder wiens opzigt het bepaaldelijk staat.
t Evenwel is het in regtstreeksehe briefwisseling met den directeur op
l St. Martin, nopens alle dringende dienstzaken, doch geeft daarvan kennis
aan de directeuren in Nederland.