HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 39

JPEG (Deze pagina), 862.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

A `
la
"
li ­­ ss ­­ A
E « Art. 28.
t De commissarissen worden voor vijf jaren benoemd.
Jaarlijks, en wel te rekenen van de gewone algemeene vergadering der aan-
l deelhouders in 1864 te houden , wordt er voorzien in de vervanging van een
p. der commissarissen, naar de volgorde van hunne inschrüving in deze acte,
lg te beginnen met den eersten.
l' De commissarissen kunnen door de algemeene vergadering niet worden
ontslagen dan met inachtneming van de formaliteiten en waarborgen, voor-
li geschreven in art. 20. l
E Art. 29.
l In geval er plaatsen openvallen, wordt in de vervanging der commissarissen Y
voorzien ter eerstvolgende gewone algemeene vergadering, ten zij commissaris-
2 sen noodig mogten oordeelen te dien einde eene buitengewone algemeene
j vergadering zamen te roepen.
Hü die ter vervanging van een der commissarissen benoemd is, voleindigt
l den diensttijd van het lid in welks plaats hij treedt.
’ Art. 30.
j Commissarissen geven magtiging tot het uitoefenen van toezigt, over den
directeur op St. Martin, aan eene commissie van toezigt, zamengesteld uit
drie leden , met der woon gevestigd op St. Martin en gekozen uit de aandeel- _
houders der maatschappij, de voornaamste ambtenaren of de aanzienlijke
inwoners van dat eiland.
_ De directeur op St. Martin is gehouden deze commissie in staat te stellen
A zich van haren last te kwijten, op dezelfde wüze als de directeuren in Neder-
land verpligt zijn, dat ten opzigte der commissarissen te doen.
r , De commissie van toezigt op St. Martin doet commissarissen verslag van
hare verrigtingen, ter vervulling van haren last, overeenkomstig de voor-
p schriften haar door commissarissen te geven.
t ART. 31.
p De commissarissen zijn alleen aansprakelijk voor de ten uitvoerlegging
van den hun opgedragen last en zijn, ter zake van hun toezigt, noch per-
soonlijk noch solidair, hoe ook genaamd, voor de verbindtenissen der maat-
á schappij verbonden.
“ Evenzoo zijn de leden der commissie van toezigt op St. Martin slechts aan-
§ _ sprakelijk voor de ten uitvoerlegging van den last dien zij van commissarissen
; hebben ontvangen , en zün zü, ter zake van hun toezigt, noch persoonlijk noch
A solidair, hoe ook genaamd, voor de verbindtenissen der maatschappä ver-
j bonden.
j Aar. 32.
De commissarissen genieten geene vaste bezoldiging; zij hebben alleen
j ~ regt op het gedeelte der winsten ten hunnen behoeve bij deze statuten
bepaald.
1 Evenwel zullen de Nederlandsche commissarissen , die naar den vreemde
worden afgevaardigd tot uitoefening van hun toezigt, volgens den daarvan
opgestelden staat, schadeloosstelling van reiskosten ontvangen; dit zal ook