HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 37

JPEG (Deze pagina), 872.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

... 32 ...
Kortom, zij zün belast met de leiding van alle handelingen, die voor de loo-
pende zaken en de belangen der maatschappü gevorderd worden, en hebben
het regt om, met inachtneming van de voorschriften der statuten hieromtrent,
buitengewone algemeene vergaderingen zamen te roepen.
t Aar. 20.
j De directeuren kunnen niet van hunne funetiën ontslagen worden, dan bij
eene meerderheid van twee derden der stemmen der algemeene vergadering,
vertegenwoordigende ten minste twee derden van het maatschappelijk kapitaal.
Zü worden vooraf bekend gemaakt met de redenen, die tot het voorstellen
Y van hun ontslag geleid hebben, en in de gelegenheid gesteld om zich voor de
Mi algemeene vergadering, het zü persoonlük, het zü bij gemagtigde, te verdedigen.
ART. 2].. I
j Twee der directeuren houden hun verblijf in de stad, waar de zetel der I
maatschappij gevestigd is, de andere op St. Martin. _
2 De eerste hebben ouder hunne bevelen en toezigt alle beambten hunner bu-
j· reaux, zoomede het agentschap in Frankrijk; de andere het gansche personeel
j bh de maatschappü in dienst op St. Martin.
Deze laatste wordt, ter plaatse waar de zetel der maatschappij gevestigd is,
j vertegenwoordigd door eenen gemagtigde.
. Aar. 22.
i De bezoldigingen der directeuren zullen later bepaald worden. Voor het
geval dat een der Nederlandsche directeuren mogt komen te overlijden , zal de ‘
overblijvende alleen directeur blijven. Hetzelfde zal plaats hebben ingeval van ·
ontstentenis van een der directeuren in Holland , om welke reden dit ook
Amr. 23.
De directeuren zullen zeker getal aandeelen in eigendom moeten bezitten,
` te weten:
ieder der directeuren in Nederland, twintig aandeelen van tweehon-
derd vijftig gulden, is .... V ........... f 5,000 ,
die op St. Martin, honderd aandeelen van twee honderd vijftig
gulden, is ................... 25,000
Deze aandeelen kunnen niet worden verhandeld noch vervreemd en moeten, g
als waarborg voor hun beheer, blijven berusten in de kist met drie sloten,
S. ter plaatse waar de maatschappü gevestigd is.
De dividend­coupons der gedeponeerde aandeelen zullen den regtheb­
‘ benden vóór de uitbetaling van elk dividend worden ter hand gesteld. l
‘ ART. 24. l
M De directeuren worden voor een’ onbepaalden tijd benoemd. j
. Bij openvalling van eene der plaatsen van directeur, wordt onmiddellijk
i eene algemeene vergadering zamengeroepen , om in züne vervanging te
voorzien, behoudens hetgeen betreffende de directeuren in Holland in art. 22
j bepaald is. In afwachting van het besluit der vergadering , worden de functiëu j
i van directeur voorloopig waargenomen, in Nederland door een der commissa-
rissen, door de overige commissarissen aan te wüzen, en op St. Martin, j
door den onder­directeur, tot de aankomst van den nieuwen directeur. i
l