HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 35

JPEG (Deze pagina), 808.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

»
li
j- - 30 - N
TITEL IV.
Bestuur, ­­­ Directeuren. -­­ Commissarissen. ­­­ 0nder­Directeur, Ingenieur,
l en Hoofd van het Agentschap in Frankrijk,
t § 1. Van het Bestuur.
j ART. 17.
i Het bestuur der maatschappü bestaat uit drie directeuren en vijf commis-
sarissen, benoemd en afzetbaar door de algemeene vergadering der aandeel- _
houders.
’ Ten minste drie commissarissen moeten uit Nederland zün.
V De commissarissen kiezen uit hun midden , bü meerderheid van stemmen,
jl een’ president.
t Bü züne afwezigheid, wordt hü vervangen door den oudsten in jaren der
commissarissen , die bü de beraadslagingen aanwezig zün.
1 De directeuren in Nederland vervullen, bü de vergadering van commissaris-
" sen, de werkzaamheden van secretaris en hebben alleen eene raadgevende
stem. De gemagtigde van den directeur op St. Martin kan, des verkiezende,
{ bij deze vergadering tegenwoordig zijn.
ART. 18.
Het bestuur der maatschappij kan geenerlei leening aangaan zonder de
toestemming der algemeene vergadering, die er de wüze en de voorwaarden
van bepaalt.
§ 2. Van de Dircctewen.
Am:. 19.
De directeuren zijn meer bepaaldelijk, onder het toezigt der commissaris-
` sen, belast met het beheer der maatschappü; zij zün gehouden, onder
hunne persoonlijke verantwoordelijkheid, uit te voeren en te doen uitvoeren
alle besluiten der algemeene vergadering, mitsgaders die der commissarissen;
j treden voor de maatschappü op in regten, en vertegenwoordigen haar bij
N alle handelingen , schikkingen of geschillen, van welken aard ook, met derden;
N Zn waken voor en leiden de uitvoering van de voorschriften, in de boven-
t vermelde acten van concessie vervat;
j Zü hebben de maatschappelijke onderteekening; met dien verstande nogtans
jh dat zij van die onderteekening geen gebruik mogen maken dan ten behoeve
j en in het belang der maatschappü;
Y Zij gedragen zich, met betrekking tot het houden van de boeken en de
N kas, aan de voorschriften bij de statuten gesteld, en aan de besluiten der
algemeene vergadering;
Zü verrigten alle operatiën, welke vereischt worden met betrekking tot de
t gelden van de maatschappü, of voor derzelver plaatsing, onder de bepalin-
jj gen vervat in§ 3 van den tegenwoordigen titel, betreffende de magt der com-
j missarissen;
Zü benoemen, schorsen, en ontslaan alle onder hunne bevelen staande be-
ambten, binnen den kring hunner bevoegdheid, bij deze statuten geregeld;
lv .
I
L