HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 33

JPEG (Deze pagina), 850.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

­- 28 -­
De inschrüvers zullen hunne stortingen vooruit mogen doen, in welk geval
de interest tot 5 pct. hun zal worden te goed gedaan.
ä Wat betreft de aandeelen van vijftig gulden, deze zullen te Philipsburg
i worden aangezuiverd, en wel in eens en algeheel, overeenkomstig het Konink-
lijk besluit van den 21 Juuij 1858 , n°. 12 , tegen de overgave van voorloopige
j bewijzen van ontvangst. ·
j De terhandstelling van de delinitive bewijzen van aandeel, of van de be-
, wijzen van ontvangst voor de gedane stortingen, kan geschieden, zoowel in
de bureaux van den zetel der maatschappij, als in die harer kantoren,bü
i art. 2 der statuten aangewezen.
· ART. 12. .
Bij elke storting in Europa, wordt een recepis in blanco afgegeven, ge-
teekend door de directeuren in Nederland en een der commissarissen.
Op het tijdstip waarop de laatste storting plaats heeft, zullen de vroeger ‘
i afgegeven bewijzen van ontvangst worden ingewisseld tegen detinitieve bewij-
zen van aandeel in blanco, voorzien van dividend-coupons.
l Op St. Martin zullen die bewijzen van ontvangst worden geteekend, door
l den directeur en een lid der commissie van toezigt, waarvan later zal worden
gesproken, en door die commissie daartoe te magtigen.
Die bewijzen van ontvangst zullen binnen de eerstvolgende vier maanden
tegen de definitieve bewijsstukken ingewisseld worden.
Aar. 13.
De eigendoms­overdragt van de aandeelen en recepissen geschiedt door de
eenvoudige overgave van het bewijs van aandeel.
Anr. 14.
De aandeelhouders zün in geen geval verder aansprakelijk, dan voor het
volle beloop der aandeelen , waarvoor zij ingeschreven hebben.
Aar. 15.
De aandeelhouders, die de gevorderde stortingen vóór of op den bepaalden
l tijd niet hebben gedaan, verbeuren, ten behoeve van de maatschappij, het
bedrag der sommen, die zij gestort hebben. Nogtans kan de maatschappij
. uitstellen verleenen, alvorens die verbeurte gevolg te doen hebben.
Nieuwe bewijsstukken, de nummers dier verbeurde dragende, kunnen in
de plaats der vroegere worden uitgegeven.
l Aar. 16.
j Voor zoo verre , bü het verstrijken van het derde jaar, te rekenen van de
l dagtcckening der koninklijke bcwilliging, het maatschappelijk kapitaal nog
niet voltcekend mogt zijn, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders ,
tot dat einde te zamen geroepen, beslissen of de alsdan geplaatste aandeelen
een kapitaal vertegenwoordigen, dat voldoende is om in de behoeften der
maatschappij te voorzien, zoodat men de nog overblijvende aandeelen kan
Q vernietigen, dan wel of men den Koning een nieuw uitstel tot derzelver plaat-
l sing zal behooren te vragen.
In het eerste geval moet hetbesluit der algemeene vergadering aan ’s Konings
i goedkeuring worden onderworpen.

l
l
`