HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 31

JPEG (Deze pagina), 867.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

li
j; ­- 26 -­-
1, Transport. . 599 299,500
10**. De firma Bnusr en Rrorrmu, reeders te Granville. . . 11 5,500
11". De heer CHARLES Morsson, escadrons­chef` bij de artillerie. 19 9,500
12**. De heer CHARLES Roemer, onder­intendant bü de Keizer].
garde .................. 10 5,000
13**. De heer PAUL nu MAm>1G>ïr , hoofd­ingenieur der bruggen
en wegen. ................ 10 5,000
14**. De heer TABOUILLOT, inspecteur van den Ooster­spoorweg. 10 5,000
. 15°. De heer PIENRI Fniêcor, ingenieur der bruggen en wegen. 5 2,500
16**. De heer Dr: MARIN, 0.1d·OfilClG1` van den generalen staf`. . 6 3,000
* 17**. De l1C€l`FF]LIX DE ST.ANDRIEU,VO01’m3llg notaris. . . . 2 1,000
1S°. De heer PAUL LAURENT EMILE Bmhun, boekdrukker te
Parijs. ................. 2 1,000
19**. De heer ALCIDE Buinen, koopman te Parüs ..... 2 1,000 -
P 20**. De heer comparant Fnetuçois Aneusrn Psnuntou, be-
stuurder, zijne laatste inschrüving. ........ 92 46,000
Te zamen. 384,000
Welke drie honderd vier en tachtig duizend franken, of honderd twee en tachtig l
duizend gulden, vertegenwoordigen de inschrtïvingen en stortingen, gedaan in
de maatschappij, door de tegenwoordige statuten opgerigt, ten gevolge van de
ineensnielting met de firma A. F. Pnnnmon nr COMP.;
2**. 1872 ten volle gestorte aandeelen, vertegenwoordigende vier honderd
acht en zestig duizend gulden, zullen worden ter hand gesteld aan den Heer
Pnnnmou, tot voltalligmaking van de 2600 aandeelen, vertegenwoordigende
ee.: honderd vijftig duizend gulden , ter zake van de verschillende inbrengsten,
vermeld in de artikelen 6 en 7 dezer statuten.
Voor de drie honderd värïig duizend gulden nog ter plaatsing overblüvendc,
schrüven bovendien nog in de comparantenz
De heer BERNARD PAS, veertig aandeelden, ieder twee honderd
vijftig gulden: - is ............... f 10,000
De heer EL1As EnoNA1t1> TIELENIUS KRur·rHorr, veertig aandeelen ,
ieder twee honderd viyfig gulden: - is ......... f 10,000
ART. 11.
L De eerste storting op de niet aangezuiverde aandeelen der 1ste en 2de serie
§ wordt bepaald op 50 pct. van het bedrag van elk aandeel. Zü geschiedt, het
l zij in de bureaux van den zetel der maatschappij, het zü in die te Philipsburg,
J het zü bij het agentschap in Frankrijk, na oproeping door directeuren in Hol­
land, uiterlijk twintig dagen nadat de inschrüvers daarvan berigt hebben ont·
vangen in dagbladen van Amsterdam en Parijs, hiertoe door commissarissen
aan te wijzen.
Na die eerste storting zal het tijdstip en het bedrag der volgende stortingen,
door dezelfden directeuren worden geregeld, en daarvan zal den aandeelhou-
ders door middel van dezelfde dagbladen kennis worden gegeven.
Het tijdsverloop tusschen twee opvolgende stortingen zal nooit korter dan
g drie maanden mogen zün.
i
3
9