HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 29

JPEG (Deze pagina), 813.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

i. us,- ,_______,,___, , _,__,_Y_Y_ _, ,___,_, ___,____ ___,,~_,__,, .,,, ,_,,,,.,_._..., -- 2-- ,
i 1
N - 24h -­
Voor zoo verre de twee duizend aandeelen, elk van väüiq gulden, voorbe-
houden voor de inwoners van het Nederlandsch gedeelte van St. Martin, niet
geheel binnen den bij het Koninklijk besluit van den 21 Junij 1858 gestelden
tijd mogten geplaatst wezen, zal het der maatschappij vrijstaan de overige, nog
aan den talon blijvende, of elders te plaatsen, of ze te vervangen door een
getal aandeelen der eerste of der tweede serie, ot' van beiden gezamenlijk, altoos
onder voorwaarde, dat het algeheel bedrag dier aandeclen het kapitaal ver-
tegenwoordige van de niet op St. Martin geplaatste aandeelen van vyftig
N gulden.
S De aandeelen der onderscheiden seriën zün in blanco. Zij hebben eene ver- ·
= schillende kleur, naar mate van de serie, waartoe zij behooren. Zij worden ·
uitgesneden uit registers van aandeelbewüzen en genummerd:
voor de eerste serie, van 1 tot 3000,
,, ,, tweede ,, ,, 1 ,, 1500,
,, ,, derde ,, ,, 1 ,, 2000. j
Zij zün voorzien van de onderteekeningen van de directeuren der maat-
schappij in Nederland en van twee commissarissen, waarvan nader zal l
worden gesproken.
Zij worden met het zegel der maatschappij gestempeld. E
Elk aandeel derzelfde serie geeft een aan züne waarde geëvenredigd deel l
in de eigendommen en winsten der maatschappij. l
Aar. 10. "
Van het kapitaal van een millioen guldens zün twee duizend zes honderd
aandeelen, elk van twee honderd vpytiq gulden, vertegenwoordigende zes hon-
derd vijftig duizend gulden, overeenkomstig de artikelen G en 7, geplaatst en
ten volle gestort als volgt:
1°. 728 aandeelen, vertegenwoordigende f 18],990.52, of in ronde ge-
tallen f 182,000,d pctri te verwisselen overeenkomstig, § 1, art. 6, tegen 766
aandeelen van vg] honderd franken, vertegenwoordigende drie honderd vier en
_ tachtig denkend franken , behoorende aan de volgende ll0Ll(1€l'S, waarvan de Heer
Picnnirïon gemagtigde is, ingevolge de voorzegde deliberatie van 21 Maart
1859, bij deze gevoegd:
Aandeelen. Franken.
1". De heer cemparant FRANQOIS AUGUSTE PERRINON, be-
i stuurder ................. 246 123,000
,. 2°. Mevrouw Elaneuiàerrm Zrïrursn T1ilL1i)l’HE, op St. Martin. 120 60,000
1 3°. De heer Hmiznm T1dï,]dPflE, op St. Martin. ...... 86 43,000
4L°. De heer Anruon Pnnmnon, kapitein bij de infanterie. . 28 14,000
N, 5". De heer Aceusrxs l1OVIUS,1`G€t1€l‘ en Nederl. consul te St.
’ Malo. ................. 36 18,000
6". De heer Ltïnovie Hovius, rcedcr te St. Malo ..... 22 11,000
T". De firma Lmronsia, reeder te St. Malo ....... 16 8,000
S". De ürma Bicaurmirs, reeder te Granville ...... 5 2,500
9°. De heer Ainnxxs Latrmzqun, oud­preEect. ...... 40 20,000
Transportere. 299,500 .
vl
lx
i...`i\ W *