HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 27

JPEG (Deze pagina), 810.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

.... QQ ...
Deze twee inbrengsten geschieden zonder bezwaar, of voorbehoud, met
de daaraan bij de acten van concessie verbonden verpligtingen.
ART. 7.
Tegen dien inbreng, aldus naar het bij art. 6 omschrevene bewerkstelligd,
worden aan den Heer Pnumnon en aan de maatschappij, waarvan hij de be-
stuurder en de gemagtigde is, toegekend twee duizend zes honderd ten volle
gestorte aandeelen, elk van twee honderd vijftig gulden, uitmakende een kapi-
taal van zes honderd vijtiq duizend gulden, daaronder begrepen die welke
afgegeven zijn bij verwisseling tegen de 768 aandeelen der firma A. F. PER-
RINON mv Com). , ingevolge art. 6 der tegenwoordige statuten.
Bü de overgifte van die aandeelen aan den heer PERRINON, zal deze daar-
tegen overgeven, om ter eerste algemeene vergadering te worden vernietigd ,
de gezamenlijke aandeelen van de firma A. F. Pnxzmnon ET COMP., ten getale
van elf honderd, en tot een bedrag van vijf honderd vijftig duizend franken,
waarvan 768 ingeschreven en ten volle gestort zijn, zoo als blijkt uit art. 6,
terwijl 332 aan den talon gebleven zün.
TITEL III.
Maatschappelijk kapitaal. ­­- Boulance-kapitaal. ­· Aaudeeleu. - Inschrij-
vingen, ­­­ Stortingeu. - Ongenoegzaamheid van het kapitaal. -- .;
Niet op deu gesteldeu tijd geplaatste aandeelen.
Aar. 8.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt e'e'n millioen gulden, te weten: zes
honderd vijftig duizend gulden ter zake van de inbrengsten, ingevolge de artike-
len G en 7, en drie honderd vijftig duizend gulden, voor het kapitaal in klinkende
munt, noodig tot de uitvoering van de werken voor de beide concessiëp , tot
daarstelling van het roulancc­kapitaal, en tot schadeloosstelling, des vereiseht,
van de eigenaren der overige gedeeltelijke coneessiën in het zoutmeer van
· Philipsburg.
Het rnulancc­l·;apitaal bestaat uit vijftig duizend gulden.
Aar. E).
Het niaatechapjvclijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door drie seriën van .
nandeelcn, met dividend·bewijz·.·n voorzien.
j De eerste bevat drie duizend deindeelen, elk van lwec honderd vijftig gulden, uit· `
makende een kapitaal van zeven honderd uijjliq duizend gulden. 750,000 l
De tweede bevat vijjlien honderd ddndeelen, elk van honderd gul-
(ilB1'1,llllll1äl{€l’l(lG een kapitaal van honderd vg'/àtigdnieend gulden ­ 150,000
De derde bevat lzcee duizend aandeeien, elk van vgftig gulden,
ingevolge artikel 8 van het Koninklük besluit van den 21 Junij
1858, voorbehouden voor de Nederlandsche inwoners van St.
Martin, cn uitmakende een kapitaal van honderd duizend gulden ­ 100,000
TE ZAMEN , uitmakende het maatschappelijk kapitaal, een millioen
: gulden .................. f 1,000,000
j.
ej j
# ‘
_ _ ‘ A