HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 25

JPEG (Deze pagina), 884.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

... 2() ...
TITEL II.
Omuchrijviug en Schatting van de Inbreugsteu,
Ama 6.
De inbrengsten in de maatschappü zijn:
1°. door den heer eomparant Pmmrnon, als gemagtigde der tirma A. F.
PERRINON ET Gm., de Fransche eoncessiën, wier ineensmelting met eene
nieuwe maatschappü is toegestaan bü eene hierbij gevoegde en hiervoren aan-
gehaalde deliberatie, met eenparigheid van stemmen, den 21 Maart 1859,
door de firma A. F. Pnnnmon nr C01u1>., genomen, benevens alle reeds uit-
gevoerde werken, tot de exploitatie der zoutmeeren ld Grande Case en Bre-
tagne, en alle tot die exploitatie behoorende gebouwen, geen uitgezonderd;
voorts het algemeen plan voor reeds aangelegde of nog aan te leggen werken
en gebouwen, en al het roerend of onroerend materieel, waarvan de lijst
is geleverd door den eersten eomparant, den Heer Pnnnmon, die verklaart
dat dit plan en die läst overeenkomstig de waarheid zijn opgemaakt, en die
magtiging verleent om de authentieke eopiën van dezen inventaris ten name
van deze maatsohappü, ter plaatse en op de openbare registers, welke tot
dat einde op het eiland St.­Martin mogten bestaan, te doen bewaren en insch1‘ü­
ven; wijders alleinstrumenten, plannen, teekcningen, beschrijvingen en andere
stukken, van welken aard ook, betrekking hebbende op de exploitatie der
zoutmeeren, en behoorende aan de voornoemde firma.
De heer Pnnmnon verklaart, dat de werken, door zijne maatschappij
aangelegd en de kosten, ten haren behoeve besteed, gezamenlük bedragen
eene som van drie honderd vier­en­tachtig duizend franken, of honderd twee en
tachtig duizend gulden, in dezer voege gestort:
338 duizend. franken, ingeschreven door diverse personen en ten volle ge-
stort, zoo als blijkt uit voormelde, hierbij geannexeerde deliberatie der aan-
deelhouders, van den 21 Maart 1859, dus 676 aandeelen, drie honderd acht
en dertig duizend franken ............. fr. 338,000
46,000 franken, wegens voorschotten, gedaan door den heer
Pxmamon zelven, gelük dit zal worden aangetoond door een
gewaarmerkt uittreksel uit zijne boeken, voor welke som hij zich
sedert de dagteekening van opgenoemde deliberatie, gedekt heeft,
door middel van 92 aandeelen zijner maatschappij; dus 92 aan-
deelen, zes en veertig duizend franken ......... fr. 46,000
Te zamen 768 aandeelen, is honderd twee en tachtig duizend
gulden, of drie honderd vier en tachtig duizend franken .... fr. 384,000
Wellxe 768 aandeelen Ei pari ingewisseld zullen worden, tegen aandeelen
der bij deze statuten aangegane maatschappij, en zulks overeenkomstig dc
voormelde deliberatie der ürma A. F. Pnnnmon nr Cour.
2°. Door den Heer Pnnnmon persoonlijk: de Nederlandsche concessie van
het zoutmeer van Philipsburg, hem door de Nederlandsche Regering, bij
Koninklijk besluit van den 21 Junij 1858, verleend.
x
A
l.Q`i·jx_ «