HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 23

JPEG (Deze pagina), 881.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

Y
... 20 ..
TITEL II.
Omschrijving en Schatting van de Inbrengsten,
Aar. 6.
De inbrengsten in de maatschappij zijn:
1°. door den heer comparant Pnnamon, als gemagtigde der firma A. F.
PERIHNON nr Crm., de Fransche eoneessiën, wier ineensmelting met eene
nieuwe maatschappij is toegestaan bij eene hierbij gevoegde en Jhiervoren aan-
gehaalde deliberatie, met eenparigheid van stemmen, den 21 Maart 1859,
door de firma A. F. Prannrnon nr COMP., genomen, benevens alle reeds uit-
gevoerde werken, tot de exploitatie der zoutmeeren la Grande Case en Bre-
tagne, en alle tot die exploitatie behoorende gebouwen, geen uitgezonderd;
voorts het algemeen plan voor reeds aangelegde of nog aan te leggen werken
en gebouwen, en al het roerend of onroerend materieel, waarvan de lijst
is geleverd door den eersten comparant, den Heer Pnnnmon, die verklaart
dat dit plan en die lijst overeenkomstig de waarheid zijn opgemaakt, en die
magtiging verleent om de authentieke eopiën van dezen inventaris ten name
van deze maatschappij, ter plaatse en op de openbare registers, welke tot
dat einde op het eiland St.­Martin mogten bestaan, te doen bewaren en inschrü·
ven; wijders alleinstrumenten, plannen , teekeningcn, bcschrüvingen en andere
stukken, van welken aard ook, betrekking hebbende op de exploitatie der
zoutmeeren, en behoorende aan de voornoemde firma.
De heer Pnnnmon verklaart, dat de werken, door zijne maatschappij
aangelegd en de kosten, ten haren behoeve besteed, gezamenlijk bedragen
eene som van drie honderd vier­en­taehtig duizend franken, of honderd twee en
tachtig duizend gulden, in dezer voege gestort:
338 duizend franken, ingeschreven door diverse personen en ten volle ge-
stort, zoo als blijkt uit voormelde, hierbij geannexeerde deliberatie der aan-
deelhouders, van den 21 Maart 1859, dus 676 aandeelen, drie honderd acht
en dertig duizend franken ............. fr. 338,000
46,000 franken, wegens voorschotten, gedaan door den heer
PERRINON zelven, gelijk dit zal worden aangetoond door een
gewaarmerkt uittreksel uit zijne boeken, voor welke som hij zich
sedert de dagteekening van opgenoemde deliberatie, gedekt heeft,
door middel van 92 aandeelen zijner maatschappij; dus 92 aan-
deelen, zes en veertig duizend franken ......... fr. 46,000

Te zamen 768 aandeelen, is honderd twee en tachtig duizend
gulden , of drie honderd vier en tachtig duizend franken .... fr. 384,000
VVelke 768 aandeelen Et pari ingewiaseld zullen Worden, tegen aandeelen
der bij deze statuten aangegane maatschappij, en zulks overeenkomstig de
voormelde deliberatie der firma A. F. Pnnnmon nr Cour.
2°. Door den Heer Pnmunon persoonlijk: de Nederlandsche concessie van
het zoutmeer van Philipsburg, hem door de Nederlandsche Regering, bij
Koninklijk besluit van den 21 Junij 1858, verleend.
t, j
“ ' ,