HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 21

JPEG (Deze pagina), 740.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

S T A T U T E N.

TITEL I.
Naam. ­­­ Zetel. - Doel, ­­­ Duur der Maatsehappij, ­­
Maatschappelijk dienstjaar.
ARTIKEL 1.
De maatschappü voert den naam van Maatschapptï tot Zoutwivming op het
eiland St. ]l;Iurtz`n.
Aar. 2.
De zetel der maatsehappü is in Nederland , en hare bureaux zün gevestigd
zoowel ter plaatse van haren zetel als te Philipsburg. Zü vestigt, ten behoeve
liarer betrekkingen tot de kabeljaauwwangst, een agentschap in Frankrijk.
Aar. 3.
Het doel der maatschappü is:
1°. de fabrioatie en de verkoop van zout uit zeewater en van alle andere
producten , uit de bewerking van dat water voortvloeüende, in de twee zout-
meeren Za Grande Case en Bretagne, gelegen in het Fransche gedeelte van het
eiland St. Martin, en in het meer van Philzjosburg, gelegen in het Neder-
landsehe gedeelte van hetzelfde eiland, en wel overeenkomstig de acteng van
concessie, verleend aan de eene zijde door de Fransche Regering aan de
{irma A. F. PERRINON & C‘°., en aan de andere zijde, door de Nederlandsche
Regering, aan den eersten comparant, den voornoemden heer Fnançoxs
AUGUSTE Pnimmon;
2°. de voltooijing van de reeds aangevangen werken in de twee meeren,
deel uitmakende van de eerste concessie, en de tenuitvoerlegging van alle
andere werken, als noodig mogten zijn tot de daarstelling van eene inrigting
tot zoutwinning in het meer van Philipsburg;
3". de overname, zoo mogelijk, van de eoncessiën, die aan verschillende
eigenaren, wegens eenige gedeelten in het zoutmeer van Philipsburg, reeds
verleend zijn, welke overname zal geschieden tegen betaling het zü in geld,
het zü in bewijzen van aandeelen der maatschappü.
Aar 4.
De maatschappij zal aanvang nemen met den dag, waarop de koninklijke
bewilliging zal zün verkregen, en eindigen den 6 Mei 1941.
ART, 5.
Het maatschappelijk jaar vangt aan den 1 Januarij en eindigt den 31 De-
cember van elk jaar.
Het eerste jaar evenwel zal rekenen van den dag der koninklijke bewilli·
ging van deze acte, en eindigen den 31 December 1860. _
•·•¤¢O®=¤
in r
*
\ ',,