HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 19

JPEG (Deze pagina), 927.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

­­ 16 ­­ `
landsch gedeelte van St. Martin, moeten beschikbaar houden eene deelneming
van honderd duizend gulden, in aandeelen ieder van vijftig gulden. Die aandee-
len zullen niet mogen worden geplaatst boven pari, binnen de zes eerste
maanden na de goedkeuring van het plan, overeenkomstig § 1; doch na dien
termijn zullen de niet geplaatste aandeelen van die voorwaarden ontheven zijn.
Het plaatselijk bestuur zal vooraf de lüst van inteekening voor die aandeelen ,
goedkeuren; de bewijzen van aandeel worden uitgereikt tegen betaling der -
sommen, waarvoor is ingeschreven.
5°. De concessionnaris verbindt zich, bij voorkeur inwoners van het eiland t
St. Martin voor de exploitatie zijner onderneming te bezigen. {
c. Bü het verstrijken van den termijn der concessie, ofin geval van intrekking _.
derzelve, zullen alle middelen van exploitatie, alle werken en andere voor-
werpen der onderneming, zonder gehoudenheid tot eenige schadevergoeding,
in eigendom aan den Staat overgaan;
Dat de eerste comparant, de Heer Pnxmmorz, zoo voor zich zelven als
in hoedanigheid van vertegenwoordiger der firma A. F. PERRINON ET ,
C‘°., waarvan hü de Bestuurder is, het plan heeft gevormd om, tot voort- g
zetting van de exploitatie der zoutmeeren in het Fransche gedeelte VHD het p
eiland St. Martin en ter volledige exploitatie van het zoutmeer van Philips- L
burg in het Nederlandsche gedeelte van dat eiland, eene naamlooze vennoot-
schap op te rigten, overeenkomstig de bepalingen van het Nederlandsche ~­
Wetboek van Koophandel;
Dat de firma A. F. Pnmzmou M C‘°. aan alle voorwaarden voldaan heeft, die
haar opgelegd waren , om de concessie in het Fransche gedeelte in eigendom
te verkrijgen; j
Dat zü ten volle bekostigd heeft al de werken en al het materieel, thans l
aldaar aanwezig; - dat door den eersten comparant, den Heer PERRINON,
een plan zal worden vervaardigd, dat aan den Gouverneur van Curaçao
ter bekrachtiging zal worden aangeboden, strekkende tot de exploitatie van ‘
het zoutmeer in het Nederlandsch gedeelte van St. Martin zoo veel mogelijk, ·
overeenkomstig de wüze van zout~winning in het Zuiden van Frankrük;
Dat hü voor het overige voor eigen risico heeft voorzien in alle kosten,
welke noodig waren ter verkrüging van de concessie, hem door de Nederland-
sche regering verleend, zoo mede in alle de kosten van verschillende reizen, ë
gedaan zoowel tot bestudering en onderzoek van alle quaestien die met den `
j aanleg der zoutwerken in verband staan , als tot het in stand brengen der zaak;
j Dat de overige comparanten, na kennisneming van al het voormelde en
j van alle de inlichtingen door den Heer PERRINON verschaft, met dezen zün ·
overeengekomen om de door hem ontworpen N aamlooze Maatschappü gezamen­
lijk op te rigten; A
Eindelük , dat de gezamenlüke comparanten alsnn dadelijk tot de oprigting ·
van de vennootschap wenschen over te gaan, naar luid der hierna volgende .
" statuten of voorwaarden. ti
l è`
L; ï
.Ti. F