HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 13

JPEG (Deze pagina), 803.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

II•
A C T E.
Op den vieren twintiqsten Mei achttien honderd negen en vnüig, comparcerde
voor mü JOHAN HENDRIK Box Junior, Notaris, te Amsterdam residerende , *
in tegenwoordigheid der na te noemen aan mü bekende getuigen :
De Heer Fmmçois Aueusrn Pmmrnon, gewezen Gouverneur van Marti-
nique, voormalig Hoofd-Officier der Artillerie, Officier van het Legioen van
Eer, thans Directeur der Maatschappij tot Zoutwinning op het eiland Saint-
Martin, en aldaar woonachtig; eerstelyk, voor zich zelven en uit eigen hoofde;
en ten andere, in qualiteit als bij deliberatie met eenparigheid van stemmen,
den een en twintigsten Maart achttien honderd negen en vijftig, door de firma
A. F. PERMNON ET Come. , tot exploitatie der zoutmijnen: La Grande Oase en
Bretagne genomen. Van welke deliberatie de daarvan opgemaakte acte, na voor
zegel te zün gezien, is geregistreerd,luidens daarop staande quitantie: ,, Gere- ·
gistreerd te Amsterdam , den vier en twintigsten Mei 1800 negen vüftig, deel
68, folio 144, verso vak 8, zes bladen en een renvooi. Ontvangen voor regt
f 0.80 en voor 38 opcentenj 0.30‘/2, tê zamen een gulden tien en een halve
Cent, f1.10‘/,. De Ontvanger (geteekend) Kmrscnnna, " en aan de tegenwoor-
dige minute gehecht, en in tegenwoordigheid van mü Notaris en na te noemen
getuigen, vóór het teekenen en verlijden dezer door den lasthebber voor echt
erkend, ten blüke waarvan op die acte van deliberatie behoorlijk melding is
j gemaakt, welke vermelding zoo door den lasthebber als door , Notaris, en
de na te noemen getuigen is geteekend geworden ten tine nagemeld, speciaal
j gemagtigd door de leden dier ürma, zünde:
t De Heer comparant FRANCOIS AUGUSTE PERRINON.
Mevrouw Maaeuiêmrrm Znrrtrsn TELEPHE, wonende op Saiut­Martin.
De Heer HIELENE TELEPHE, wonende op Saint­Martin. j
g De Heer Anrrma Pmmmon, Kapitein bij de Infanterie. W
l De Heer Anensrn Hovius, Reeder en Nederlandsch Consul te Saint~Malo. _
De Heer Lonovïo Hovxos, Reeder te Saint­Malo. j
De firma Lnxuomn, Reeder te Saint­Malo.
De firma BEAUTEMS, Reeder te Granville. 4
De Heer ALr:x1s LAMARQUE, Oud­Prefect.
jl De firma BEUST en RIOTTEAU, Reeders te Granville.
L De Heer CHARLES Morsson, Escadrons­Chef bh de Artillerie. ll
O De Heer CHARLES ROBERT, Onder-Intendant bij de Keizerlüke garde.
De Heer PAUL nn MAm>1GNY, Hoofdélngenieur der bruggen en wegen.
§