HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 9

JPEG (Deze pagina), 721.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

<
7 i
zz Het was toenmaals de gewoonte der blanken, zoowel
zz ouden als jongen in de buurtschap, zich "s voormiddags
zz ten Il ure in de naaste herbergen te vereenigen. In
zz vele gemeenten bestonden herbergen bij twintigtalen en
p zz Kizzrleráoek had daarvan haar aandeel. Daar bleven de
zz blanken snappen en drinken tot tegen eetenstijd , kwa-
zz men daar dan terug tegen 5 ure en bleven er tot tegen
zz middernacht om zich bezig te houden met drinken,
zz dobbelen , hanengevechten en paardenrennen , of ook wel
zz met onderlinge vechtpartijen.
zz Maar toen de afsehaüing der slavernij was aangebro-
zz ken, luidde het: zz Wie zal voortaan onze velden bear-
zz zz beiden? Wij zullen allegaar tot armoede vervallen. zz
_ zz Doch gaandeweg nam het gezond verstand de plaats in
al zz van het vooroordeel. Eerst werden de vrijgelaten zwar-
zz ten gehuurd als arbeiders, maar van zelf kwam het
j zz werken der blanken in zwang en zz ácó vcz·ecz·ezzrZe mz;
zz zz deze mbeizl zz strekt tegenwoordig ten zinsprenk aan
zz eene kraehtvolle vereeniging in den Staat. De zonen I
Q zz van den planter, gedrongen door den nood, werden,
j zz in stede van in ledigheid hunnen ti_jd te verkwisten,
zz in de eerste plaats voortbrengers, vervolgens zelf be-
zz langhebbende landverbeteraars. zz
t In mijne voormalige betrekkingen én als Gezaghebber
van Cumçcw én als Gouverneur der kolonie Smizzczzzze,
· begreep ik almede dat onder het tegemoet zien der voor
Ii die kolonien niet te vermijden afschaffing der slavernij,
het verrigten van veldarbeid, bij de vrijen in eere diende
l gebragt te worden. Die hoogst belangrijke ommekeer in
j het daar bestaand volksbegrip wilde ik bepaaldelijk doen
4 stand grijpen; de door mij ten deze voorzigtig aange-
Wende middelen werden dan ook gesohraagd door geduldige
volharding. Het doel werd gelukkig bereikt in beide ge-
j noemde kolonien; eerst op het eiland Curaçao in 1838,
en aeht jaren later in Suzizzzzzzw. Na gedurende tien
maanden daar werkzaam te zijn geweest, smaakte ik de
voldoening de zwart en bruin gekleurde vri_je bevolking
van Swimzzzzc, eene klasse van menschen door anderen
ël
li
E
t
l