HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 8

JPEG (Deze pagina), 688.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

G
‘ Hier echter wil ik liever met een vroeger tijdpunt aan-
vangen en naar aanleiding van xx TM Amerácaxz Aixxmxmc
xx jbr 1857 xx aanvoeren dat er bestonden:
in de jaren 1800. 1810. 1820.1830.1840.1850:
Ráarle-Islaxzrl 38 1 1 03 48 1 7 5 0 slaven. x
Oaxzxzcczficzxä 051 310 97 25 17 0 xx
[View:-Yorxt 20343 15017 10088 75 4 0 xx
Pexzxzsylvamkt 1706 795 711 103 64 0 xx
Niezxzv-Jersey 12422 10851 7657 2254 674 236 leerl.
volgens de wet van den staat ter afschafiing van de sla-
vernij van den 18den April 1846 1).
xx Vorderende tot 1850,xx zoo vervolgt CHAMBERS,
xx ontwaart men dat al de slaven waren uitgestorven in
xx Rá0cZa­[sZcwzrZ , Coxmccáicuá , .7Viem0­Y0x·k (ik voeg er bij _
xx en Pexzxzs_gxZ1xmz1`a) en dat er in ZVicm0­Jex·sey slechts 236 jj
xx overbleven in den toestand van leerlingen. De slavernij
xx werd opgeheven in den Staat van ]Viem0-York in 1825 ,
xx en die daad van regtvaardigheid en menschlievendheid
xx mag gezegd worden te hebben plaats gevonden ten ge-
xx volge eener doordachte overtuiging, dat er geen voor- in
xx spoed noch maatschappelijke vooruitgang bereikt kan
xx worden zoo lang de instelling zou voortduren 2).
Nopens hetgeen was teweeggebragt door de emancipatie
in vergelijking tot de tijden der slavernij, vindt men V
door Cnamisnns, als eene mededeeling van Dr. BEEKMAN,
te Ifixzclerkoe/c, aan de Hmlsoxz-x·i22iex·, nog aangemerkt: ·
xx Zoo was de stand van zaken toen alleen de zwarten
xx arbeidden, terwijl de blanken zich boven het verrigten
xx van werk verheven waanden. De arbeid der slaven had l
xx te voorzien in het onderhoud van den blanke met zijne i
xx familie, behalve nog in de behoeften van den slaaf en J
xx zijne omgeving. Met de onnutte monden te voeden
xx en de onnutte ruggen te kleeden, kon als een ge-
xx lukkige planter worden aangemerkt, die maar slagen
xx mogt zijne uitgaven met de inkomsten te dekken.
2
1) Americcm Almamc , 1557 , bl. 215.
Q) Amcricmz SZam·x·rx Mm.! {Wxxzxx . bl. 1.50
iz


nl
i
l