HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 7

JPEG (Deze pagina), 708.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

5 i
ete lande openbaar gemaakte of bij de Regering inge-
rr diende voorstellen, dat de bedoelde maatregel meerma-
rr len werd aanbevolen rr 1). V
Dat aangevoerde is volkomen waar; het denkbeeld,
_ door aangeprezen, is volstrekt niet nieuw. Ik meen
zelfs dat het onder de middelen ter bereiking der afschaf-
fing van negerslavernij, in deze loopende eeuw aange-
wend, het oudste is, en proefondervindelijk is het geble-
ken van goede uitwerking geweest te zijn, tot een goed
einde te hebben geleid, waar het ook werd aangewend,
zoowel in de noordelijke Staten van [Vooral-Amerika als
in den Staat van Verieziiela in ZziirZ­Airie2·i/ca.
Voor zoo ver betreft JV00rrZ-Amerikci, heb ik zulks
vroeger kunnen vernemen uit verschillende werken, die Vi
echter niet meer onder mijn bereik zijn; maar ik kan
toch nu ten deze verwijzen naar zeker in dit jaar tc
Loiirleii en Nieuw-York uitgekomen boekdeel van //Wr1.-
rr LIAM Crramnmas, Americaii Shwery cmd Colour rz , waar-
in (vertaald) voorkomt als volgt:
. zz Massacáziseós, gelijk gezegd is, gaf het voorbeeld der
, ri emancipatie; andere Staten van Nieuw-Erzgclaml, als
rr ook Pemisylvmzict verwierpen de slavernij, maakten be-
ii palingen ter verzekering van den vrijdom van alle ge-
l ir borenen na eenen zekeren dag en verboden den invoer
11 van eenige meerdere slaven. Virginia insgelijks ver-
rr bood den invoer en hief de wettelijke bezwaren tegen
rr de emancipatie op. In /V00r·rZ-C'ar0Zirza, Niemv-Yorin en
i /1]Vi6ZLZO­e767^S€_7/ werden edicten uitgevaardigd tegen den
_ ii vercleren invoer van slaven 2).
rz De slavernij, gelijk is aangemerkt, verdween van
, irlieverlede door het stelsel dat de nitsterving der slaven
11 verzekerde, naardien allen, na eenen zckeren datum ge-
ir boren, vrij waren. WVij bemerken uit de bevolkings-
J rr staten, dat er ill Rá0rZe­]sZmzrZ in 1820 48 slaven
. rr waren rr 3).
Y) Tijdschrift, September 1857 , bl. 59.
V 2) Americcm Slcwery and Cblour, bl. 21 en 22.
i 3) Aldaar, bl. 156.
Q

jl
~ ki-- i ,_._r_______ * 4; _V,§L:_è_ N Y ,~- E