HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 6

JPEG (Deze pagina), 670.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

p 44
i U en tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gcrigt,
U werd de wijze , waarop de Regering de emancipatie tot
U stand wilde brengen, hoogelijk afgekeurd en vooral met
U nadruk opgekomen tegen het denkbeeld eener emanci-
U ymzfic zorzdcr scáczrZeZ00.s·.s·ZcZZi7zg U ‘). _
U Zeer veel leden (der Kamer) ontkenden de bevoegd-
U heid der wetgeving, tot het vri_jverl<laren der kinderen
U van slavinnen, zonder schadeloosstelling der eigenaren.
U Die leden beweerden, dat het hier eene onteigening
U goldt, die naar strikte regelen van regt en volgens
U uitdrukkelijk voorschrift der Grondwet, niet anders
U kon plaats hebben dan tegen schadeloosstelling, terwijl
U zij overigens weinig ingenomenheid met de voorgestelde
U wijze van emancipatie aan den dag legden U 2).
Ondertusschen was de vri_jverklaring der geboren wor-
dende slavenkinderen , als beginsel, ter verzekering eener
voorzigtige en geleidelijke afschaffing der slavernij, op
zich zelf beschouwd, goed; alleen het niet toekennen
van schadeloosstelling aan de meesters der slavinnen- `
moeders, maar inzonderheid de verder voorgestelde bepa­ r
lingen lieten te wenschen over, daar ze de toets der W
uitvoerbaarheid niet konden doorstaan.
In den aanhef van het nu in behandeling te nemen
artikel: U Ervzarzcipalic, V//, vindt men geschreven als
volgt: ·
U Het denkbeeld eener emancipatie door vrijverklariiig
U der kinderen uit slavinnen, na een nader te bepalen ·
U tijdstip geboren, is niet nieuw. Behalve dat dit be- p
U ginsel reeds werkelijk in andere vroeger slavenhoudende i
U Staten van ]V00r‘rZ- en Zz¢ivZ­.»1mc¢·i»ta toegepast is ge- F
U worden, blijkt uit hetgeen in het Eerste Rapport der
U Staatscommissie , benoemd tot het voorstellen van maat-
U regelen ten aanzien van de slaven in de Nederlandsche
U kolonien, wordt medegedeeld omtrent de vroeger hier
1) Eerste Rapport, bl. S4.
2) Aldaar, bl. S5.
E
» &Jt-. l ,_.__