HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 5

JPEG (Deze pagina), 751.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

» 3 .
ll wüzen ambtenaar, ten einde tot de bereiking van
” het zestiende levensjaar, voor rekening en ten
” behoeve van den lande te worden verpleegd en
rr werkzaam gesteld. rz
Mij dunkt ieder die dat las, moet dadelijk gevoelen,
­ dat maar zelden het geval zich zou voordoen dat de
meester van de moeder, de verzorging van haar kind op
zich zou willen nemen , en dat wel zonder vergoeding,
want daarvan werd niet gewaagd. De kinderen der sla-
vinnen zouden derhalve in den regel van de moederlijke
borst afgetrokken moeten worden, acht dagen na hunne
geboorte, ten einde van wege den lande te worden ver-
pleegd tot hun zestienjarigen ouderdom. Maar hoe die
zuigelingen te verplegen? van waar de minnen ter hun- ji
ner verzorging te ontleenen? En als de kinderen eens
zestien jaren oud geworden zouden zijn, wat dan verder
met lien te doen? Zij zouden toch minderjarig niet
. ' van voogdij kunnen worden ontslagen?
In Smimzme baarde het niet weinig verwondering de l
. drie aangehaalde alinea`s ten vervolge der eerste zinsne-
t den van artikel 92 in het ontwerp van wet te zien voor-
i komen. Ook in ]VcrZe¢·ZavzrZ had men daarop veel aan te
merken. Het ontwerp van reglement bleef echter gedu-
rende de zitting der Tweede Kamer van de Staten-Gene-
raal van 1851 op 1852 liggen, zonder dat het in het
openbaar werd behandeld. Nu dacht men, zal dat con-
cept wel gewijzigd en verbeterd, speciaal wat betreft het
gewraakte artikel 92, in de eerstvolgende zitting inko-
men, maar dat gebeurde niet. Hetzelfde ontwerp werd
op den 7 den October 1852 geheel onveranderd ten twee-
de male aan de vertegenwoordiging onderworpen.
i Is bet dan te verwonderen dat er in het reeds ver-
l melde Rapport der Staatscommissie van den 16den Augus-
tus 1855, dien betreffende, aangemerkt is moeten worden:
j I; Toen deze voorstellen bekend werden, ging uit Suri-
IL zz name en van de in ZVe{ZerZmzrZ gevestigde belangstellen-
i lx den bij die kolonie eene algemeene noodkreet op.
U 1n een aantal adressen, met overredingskracht gesteld
i
i
l
g,.
ll
·l