HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 4

JPEG (Deze pagina), 692.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

2 ,
Naar aanleiding van het aangeduide oogmerk, heeft
men in het volgend nommer des Tijdsehrifts, onder het
hoofd //]E77Z£`ó7ZCdj)6Z.7li€, Vu, een uitgewerkt artikel, ter
overweging van het door mij aangeprezen plan, zien voor-
komen , welke beschouwing werd besloten met deze be-
merking: rz Daar het hier echter de bedoeling was in de _
U eerste plaats een overzigt te geven van hetgeen tegen
~ dat plan is aangevoerd, zal thans naar het schijnt de
¤·· bestrijding der gemaakte bedenkingen en de nadere ont-
~ wikkeling der gronden tot aanbeveling van den be-
v deelden. maatregel meest eigenaardig aan den ontwerper
~ zelven worden overgelaten. v
Alzoo aangemoedigd maak ik van de mij ten dienste
gestelde gelegenheid gebruik om nog eens het beginsel
door de Regering het eerst voorgesteld:
zz De kinderen na de afkondiging van dit Regle-
u ment uit slavinnen geboren zijn vrij , rx
in bescherming te nemen en te verdedigen, maar dan _
ook slechts dat eerste gedeelte van artikel 92, van het
ontwerp van Reglement dat der Tweede Kamer van _
de Staten-Generaal, bij Koninklijke boodschap van den l
18den December 1851, werd aangeboden, en niet de vol- j
gende alinea°s, die mij altoos zijn voorgekomen als on-
doordacht ter nedergeschreven te moeten zijn, naardien i
zij luiden:
~ De alzoo uit slavinnen geboren kinderen staan,
zz tot dat zij hun zestiende levensjaar bereiken, onde1·
w voogdij van den meester der moeder.
xx Die meester zal binnen acht dagen na de ge-
vboorte van het kind, schriftelijk aan het bestuur
~ moeten verklaren of hij de voogdij over en mits-
·» dien ook de verzorging van dat kind al dan niet D,
zz aanvaardt. l
/1 In het negatief geval, zoo mede wanneer binnen
//(llC]1 gestelden termijn van acht dagen, die schrif-
»/telijke verklaring bij het bestuur niet is ingeke-
xx men, wordt zoodanig kind gesteld onder voogdij l
H van eenen daartoe door den Gouverneur aan te
t
l
ë
‘l
·l