HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 30

JPEG (Deze pagina), 501.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

l ’
“, ·
r Men zor¤·e dan verder voor eene vestadiwe inwande­ j
~ D O D
ling van arbeiders, maar het Nederlandsch element diene
onder hen het voornaamste bestanddeel uit te maken om
ri zich in die kolonie als landbouwers op eigen erf te vestigen.
Nog eens worde het door mij gezegd:
ll Geene verstoring te verwekken, maar ieders toestand 1
,» ~ en lot zoo veel het geschieden kan te verbeteren, be- ’
‘ v hoort het doel te wezen dat zich het Gouvernement j
:» zoude moeten voorstellen, opdat deze onschatbare kolo­ '
rr nie, de gedachte omwerking van hare maatsohappe­ E
rz lijke inrigting, het minst mogelijke gevaar moge loopen `
11 van eene aohterwaartsohe sohrede te maken: moge haar '
v veeleer door betamelrjke belangstelling en zorg, van
» stormde aan, eene betere en steeds verbeterende toekomst
v worden voorbereid rz ‘).
De Heer geve het!
`S Gravzmhage, ll. F. VAN RADRRS.
Oef. I857.
I
i ­
-ï%ï­···
1) Eerste Rapport, bl. SO.
"`Y2 ~:`. 4