HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 3

JPEG (Deze pagina), 600.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

xàïiir
-·­*c§5@€-*:`·
Ten gevolge van het beslotene in de Algemeene Ver-
gadering der Maatschappij ter bevordering van de af-
schaffing der slavernij, gehouden den 30sten April 1857,
. is in het Tijdschrift, uitgegeven van wege die Maat-
schappij, nommer van Julij ll., opgenomen zeker ont- i
werp van wet, afkomstig van mij, als lid der Staatscom­
missie, welke benoemd was bij Koninklijk besluit van
den 29sten November 1853, n°. 66 , tot het voorstellen
van maatregelen ten aanzien van de slaven in de Neder-
landsche kolonien. Dat ontwerp vond men achter het
eerste Rapport dier Staatscommissie als bijlage S, en het
Tijdschrift nam het daarvan over, opdat het bij wege
van uitgangspunt zou strekken tot een nader in te stel-
len onderzoek van den xx maatregel van vrijverklaring der
xx uit slavinnen geboren wordende kinderen, beschouwd
xx uit het oogpunt van te zijn een stellig middel om aan
xx de slavernij in onze West-Indische kolonien een einde
_ xx te verzekeren, door hare uitsterving, terwijl dat mid-
xx del, eenmaal aangewend, toch niet zou kunnen verhin-
xx deren dat in tijd en wijle ook andere maatregelen wor-
xx den genomen, met het doel om wat spoediger eene
xx emancipatie der slaven te bereiken xx 1).
1) Tijdschrift, Julij 1857, bl. 50.