HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 28

JPEG (Deze pagina), 705.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

i 26 j
En voor zulk een ommekeer in de bestaande orde van ·
zaken in de kolonie Szmrzame zou men niet minder dan ‘
de aanzienlijke som van f 14,096,760 als eerste uitgaaf
- willen besteden? Neen, nog altoos houd ik staande: zz dat ;
rz de aanvankelijke uitgaaf, voor dit ontwerp vereischt,
' 4/ door den staat voor nuttiger einden behoort te worden ik
Q rr bespaard. rr
ë" Maar bij die uitgaaf zou het niet blijven: meerdere
lj millioenen zouden aangewend moeten worden voor de j
vestiging der Gemeenten en tot het bestrijden van zoo
l veel andere kosten, waaronder vermeerdering van militaire i
magt en wat dies meer zij. L
En dan de winstdervingen die daarvan voor den han-
del en de scheepvaart het gevolg zouden zijn. Thans l
voert Szwirzame vrij wat meer dan f 3,000,000 °s jaars
aan producten uit. Daarentegen verbeeld ik mij dat na
j eene invoering van het gemeente- en gilde-stelsel in Sari- J
l mime, men naauwelijks voor een millioen guldens aan pro- i
l ducten ter inlading zou kunnen bijeen brengen. `*
j Enkele belanghebbenden in kwijnende plantagien in
j Smimzme, maar niet aldaar woonachtig, zouden xnisschen ’
met den maatregel der toekenning van emancipatie­gelden
tijdelijk gebaat kunnen worden, maar voor het meerendeel
der daar gevestigde vrije ingezetenen zou de ontvangst ‘
der zoogenoemde schadeloosstelling de voorbode wezen
van hun aanstaand verval tot armoede. i
De slaven, thans op de plantagien in Szwirzcmze geves· "
tigd, als ook die in de stad Pammcmïóe aanwezig, ge-
voelen zich niet ongelukkig in hun lot, als hun eene bil-
lijke behandeling van hunnen meester te beurt valt;
overal in de kolonie heerscht rust en orde, dat berigt
wordt telkens van Gouvernementswege in de Staatscourant
herhaald. En nu zou men zoodanigen toestand willen ver-
storen? Reeds zeide ik het: zz Eene Oost-Indische ge-
umeenschappelgke organisatie is voor West­I11discl1e
I; negers weinig geschikt; het opdringen van Staatswege
`