HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 27

JPEG (Deze pagina), 700.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

25
i overweging van de vragen betrekkelijk tot de slavernij ,
de volgende periode:
5 zz Q,u’est ce que l’esclave sinon l°homme contraint à j
zz travailler pour un maïtre qu°il n°a pas choisi, dans
; zz un lieu ou il est detenu par force, sans rénumération
zzPIOl)TGlY1Gl1l3 dite, sans autre éinolument que le néces-
zz saire de chaque jour, distribué comme on le distribue
zz aux animaux domestiques, pour réparer leurs forces l
zz et les entretenir en bon état de serviee?zz 1).
Zoo liet de hoofdvoorstander van het in S2zz·ézz­amc toe te
passen gemeente- en gildestelsel , de voorzitter der sedert ont-
bonden Staatscommissie, zich vragenderwüs aldus hooren:
zz Men zal hun (de slaven) alzoo behooren aan te zeg-
. zz gen dat zij moezfezz gaan (naar de gemeenten), zonder
zz hen daaromtrent te raadplegen, en de houding aanne-
1 zz men , alsof men zelfs geen schijn van weerspannigheid
vvermoedt, doch hen daarbij tevens bekend dienen te
zi maken met het lot, dat hun verheidt. - Zal dat lot _
zz niet op de bevattelijkste wijze aan hen voor te stellen
' zz zijn , door hun te zeggen dat zij slaven van het Gou-
zz vernement geworden zijn ? zz 2).
Zoo las ik nog in zeker artikel, afkomstig van de re-
dactie van dit Tijdschrift:
zz Maar de vrijgelatenen zullen niet veel winnen bij de
zz opheiïing van het meesterschap, indien zij genoodzaakt
zz worden niet minder dan zevemle gccleelzfezz van hun
zz verdiend loon aan het gild uit te keeren .... Het is
zz immers niet anders dan de slavernij voor die ongeluk-
zz kigen te doen voortduren. Zij zullen ontheven worden
zz van het meesterschap , maar om op denzelfden voet als
zz vroeger voor hun meester, alsnu voor het gild te wer-
zz ken. Wat anders zullen zij zijn dan werktuigen, ten
zz voordeele van het gild bestaande en aan het werk ge-
zz steld? Wat anders dan slaven?zz 3).
1) Rapport de Za cmmnission pour Fexamen des qucstioizs relcttives à
Z'ascZcwage, Paris, Mars 1843, p. 178.
2) Eerste Rapport, Bijlage, bl. 322 en 323.
3) Tijdschrift, Nov. 1856 , bl. 111 en 112.