HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 26

JPEG (Deze pagina), 713.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

I
i
li
l Zit j
en onderhoorige eilanden ‘). Ik heb intussehen bespeurd i
dat de Regering niet zoo bepaald daartegen is, want vol- j
gens de nu aanhangige wetsontwerpen ter afsehalïing van °
{ de slavernij zouden de slaven op de eilanden nagenoeg
geheel vrij worden, maar in Swlrzcmze zouden de plm- ¥
« lageslaverz, voor zoo ver zi_j niet met de eigenaars der
_ plantages of gronden, door hen bewoond tijdens de af-
kondiging Vüll de wet in de kolonie, of met die van
andere plantages of gronden, overeenkomsten sluiten tot
het verrigten van geregelden arbeid gedurende eenen tijd
. van niet minder dan twaalf maanden, worden vereenigd
in lmzrlelgfke gemeerzlem met l2le7lz5­ en slmfplámlages in
het verschiet. Elk gemeerzlelivl boven den ouderdom van
twintig en beneden dien van zestig jaren zou aan de .
gemeente vijf dagen arbeid in de week verschuldigd zijn;
boven de twaalf en onder de twintig jaren oud, zou hij M
arbeid naar krachten verrigten. De pmliczlllere slaven
in Sw-immze zouden vereenigingen vormen onder de bena-
j ming van glleleaz. Gélclelerlevz boven de achttien jaren oud,
i zijn tot het einde van hun zestigste jaar aan het gilde '
j een arbeid verschuldigd, geëvenredigd aan dien voor
i de gemeenteleden vastgesteld. Boven de twaalf en onder i
de achttien jaren oud is de arbeid te regelen naar krachten.
. Volgens de beschouwing van den Heer Minister van
Kolonien brengt dat plan clarlelgjáe orgfáeizl mede, rx om-
zz dat het terstond de eigenlijke en onderscheidende ken-
j rz merken der slaverrzgj`, ·veMamlelóaa¢·lelrl en mzperseorz-
_ zz lçfllelrl opheft, behoudens de verpligting tot arbeid rx;
namelijk tot eenen arbeid ten behoeve van de gemeemfe
of van het gllcl, hetgeen eigenlijk wil zeggen: ton be-
hoeve van het Gozwememerzl.
Nu zijn er die in zoodanige verhouding als de Minister
beschrijft een anderen toestand dan zeerlelgfite ’ü7"&/lëlfl zien.
Zoo vindt 1nen bij voorbeeld aangemerkt in het Rap-
port der Fransche Staatseommissie, die bij Koninklijk
besluit van den 26sten Mei 1840 was ingesteld, ter
1) Het gevoelen van de minclerheicl, bl. 7 on 8.

'f