HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 25

JPEG (Deze pagina), 703.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

23
arbeiden van vrijen en slaven als o in de uitvoering zeer
rx groote hinderpalen te zullen ontmoeten en tot botsin-
o gen aanleiding te moeten geven , vooral uit hoofde van
rz de verachting, die op den veldarbeid rust v; maar dat
i ingebeeld bezwaar heb ik reeds wederlegd in het Tijd-
schrift van Mei daaraanvolgende en de nu meer in het
breede blootgelegde mededeelingen van den Heer VAN
j LANSBERGE , hoe het ter dezer zake is gegaan in Venezuela,
’ is, dunkt mij, geschikt om deswege de meest gerust-
jr · stellende overtuiging te weeg te brengen. «Vel heeft die
§§ Heer op de hem gestelde 4de vraag nog aangemerkt
E g dat dat gezamenlijk werken van vrijen en slaven hoofd-
it zakelijk toegeschreven moest worden aan de zachte be-
handeling, die de slaven in V.mczzroZa_ondervi11den,
maar aangenomen dat het daar de oorzaak was van het
‘ lg te zamenwerken van vrijen en slaven , dan zou in Swinamo
L wel van dat gemeenschappelijk werken het gevolg zijn
dat de slaven wat zachter behandeld zouden moeten
E worden.
t' Wat nu betreft het meermalen geopperd bezwaar wegens
het blijven der vrijgeborene kinderen tot hunnen twaalf-
z jarigen ouderdom bij de moeder, dat acht ik om de
reeds aangegevene reden verkieslijk, althans bij den
aanvang der werking van het stelsel. In een volgend
jaar zou men, om het zoo eens uit te drukken, Zzoeo
ligtingen, namelijk van elf- en twaalfjarige kinderen van
de meesters der moeders over kunnen nemen; een jaar
later weder ázooo ligtingen van elf- en tienjarige kinde-
ren; des noods zou men nog verder kunnen afdalen, en
dan van zelf komen tot den term, waarop het overnemen
der kinderen gebleken zou zijn het meest geraden te
wezen.
Nu nog iets ten besluite.
In mijne nota van den Meden Junij 1856 heb ik mij ‘
krachtig verklaard tegen het denkbeeld om de Regering
te bewegen tot het uitmeten met tweederlei maat, met
opzigt tot de slaven in Surimmzo en de slaven op Curaçao