HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 23

JPEG (Deze pagina), 671.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

I
1
1 21
ë
l w tijdvak der huwbaarheid zou zijn ingetreden, groot ge-
j rr vaar zouden loopen om leerscholen te worden van on-
= v tucht en zedeloosheid. a
j ie. Het blijven der kinderen tot hun twaalfde jaar bij 1
ç de moeders, dus bij de slavenarbeiders, is mi_jns
inziens beter dan hen te vroeg daarvan te verwijde-
ren en he11 zoodoende te vervreemden van den kring
{ waartoe zij bestemd zijn als vrije arbeiders terug te
keeren, na den afloop hunner Qjarige opleiding in
Gouvernements-instellingen op de wijze van Jileááray.
Daar zouden zij tot bekwame landarbeiders en te-
_ vens tot zedelijke wezens kunnen worden gevormd;
1 omtrent welke voorname aangelegenheid de Roonisch
Gatholijke pastoor PUTMAN, vroeger te Curaçao op
·den akker des Heeren uitstekender wijs gedurende
zestien jüïêll werkzaam, zeide:
11 De invloed van het onderwijs dat op de scho--
) w len en va11 het godsdienstig onderwijs dat i11 de
2 w kerken gegeven werd, werkte zeer heilzaam. Toen
”" a ik (in 1839) op Sarzáa-Rosa (gehucht in de Oost-
, zz Divisie van Curaçao) kwam, zag men zelden een
a meisje van 18, 19 of 20 jaren dat niet reeds
1/ een kind op den arm droeg. Nadat wij (de pas-
zx toor en zijne zuster) daar eenige jaren waren
w werkzaam geweest, zag rnen zoo iets büna niet
j zr meer, waren de meisjes zedelijk en eerbaar ge-
rz worden e11 leefden zij in de verwachting van
rz eenmaal een eerlijk huwelijk te zullen aangaan;
zz en zoo was °t het geheele eiland over. Gods-
. rx dienstig onderwijs schenkt, als eerste weldaad,
a verbetering van zeden a ‘).
j Bl. 1041. ala de vierde plaats is tegen dit ontwerp
eaangevoerd, dat het niet regtvaardig is ten aanzien
1 rz van de eigenaren. Al geeft 1nen ook toe dat de voor-
zr gestelde prijs van f 300 voor ee11 kind van twaal§ari­ 1
rr gen ouderdom geenszins karig is zz enz.
j __l____._
Q il Tweede Rapport, Bijlage, bl. 301.
E


x
i
V
r
1
Z