HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 22

JPEG (Deze pagina), 667.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

I
jy l
20 i
ë
gen is. Overigens, zag ik reeds aangemerkt in het j
tijdschrift, dat volgens het tweede rapport der Staats-
Commissie, zz in Vezzezzzela de emancipatie li0ege­ .
zz naamd niet tot de zedelijke verheiiing van den j
zz slaaf schijnt gestrekt te hebben, daar de meesters ç
e de opvoeding, die zij aan de slavenkinderen ver-
? zz schuldigd waren , louter in stoffelijken zin schijnen
ii zz te hebben opgevat. In dit opzigt is het opnemen
zz der kinderen in Gouvernements­inrigtingen van
zz landbouw welligt eene loffelijke afwijking van het
zz stelsel in Vezzezzzehr toegepast zz l). Belioef ik
daarbij wel iets te voegen? I
Bl. 103. zz In {Ze tweede piaeás werd dit ontwerp ge- l
zz oordeeld te kort te schieten in de eigenschap die een
zz goed emancipatie plan in den tegenwoordigen tijd be-
zz hoort te bezitten, namelijk dat de slavernij spoedig een
j zz einde neme. zz
De voornaamste eigenschap die een goed plan be- j
i hoort te bezitten, is dat het kunne leiden tot een 2
j goed einde; het doel te bereiken door langzaam maar ii
j dan toeh zeker werkende middelen, is stellig beter
dan met grooten spoed onberaden en verkeerd te
werk te gaan.
Bl. 103. zz In de zlezzle pieaüs wijst dit plan geene
zz voldoende middelen aan om in zedelijken zin te her-
zz stellen wat de slavernij bedorven heeft. De voor de .
l zz vrijheid bestemde kinderen zouden tot hun twaalfde
zz jaar opgroeijen, in eenen kring van arbeiders der beide
zz geslachten, in eenen kring derhalve waar de schadelijke
zz indrukken der slavernij de overlieersehende zijn. Een .
zzverblijf van vier jaren in opvoedings­gestiehten zou
zz dit kwaad niet kunnen genezen. zz j
Bl. 104«. zz Bij deze gronden van afkeuring voegde
zz zich nog deze, dat talrijke verzamelingen van kinderen 1
zz van beide geslachten, waarvan het vrouwelijke gedeelte i
zz reeds tijdens de verplaatsing naar die inrigtingen het
---- l
l) Tijdsclirift, September 1857, bl. 65, noot. j
E


E
ï
V
a i