HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 21

JPEG (Deze pagina), 678.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

19
1856 ‘): rz De vrijverklaring van de kinderen die
­ zz voortaan geboren zullen worden, zou zeker de
zzafschafling der slavernij slechts langzaam doen
zz gaan, maar in dat langzame en zekere van den
zz maatregel ligt zijne voornaamste deugd besloten.
zz Eene eenmaal bestaande maatschappelijke orde, kan
zz men niet wel zoo in ééns ten goede veranderen;
zz men moet die orde niet roekeloos verstoren, maar
zz liever trachten het doel te bereiken door aanwen-
zz ding van langzaam doch zeker werkende midde-
zz len. zz
g. Vat nu betreft dat de slavernij in Venezuela op
eenmaal werd afgeschaft, {Me-ezz-rlerzfig jaren nadat
het stelsel der vrijverklaring bij de geboorte was
ingevoerd; zoo is het voor den minst nadenkende
duidelijk dat, er toenmaals maar weinige slavinnen
meer zullen hebben bestaan, in de termen vallende
van nog kinderen te baren. De afsehafling der
l slavernij in Veïzezzzeht in 1854, even als de door
Cnaivnsnns vermelde afsehafiing der slavernij in den
staat van Niemv-Y0z% in 1825, was dus niets anders
dan de kroon zetten op het afgeloopen werk der
vrijverklaring van de slavenkinderen bij de geboorte.
Bl. 102. zz Men wees overigens op het groote verschil
zz hetwelk tusschen het ontwerp en het Veneznelaansch
zz emancipatie-stelsel bestaat, daarin gelegen dat dit stelsel
zz de verpligte verwijdering der kinderen naar openbare
zz gestichten niet kent, die bij het ontwerp als hoofdbe-
zz ginsel is voorgedragen.
zz In het vezyalégte en 0mzez·myrZeZg)`ke van de wegvoe-
zz ring zag men een ernstig bezwaar, dat evenmin als de
zz overige tegen dit voorstel gerezen bemerkingen, werd
zz opgewogen door de beweerde onkostbaarheid. zz
/E. Reeds heb ik onder lett. rl laten blgken hoe het
met die nu nóg eens als vezyoligá en 07ZU@7‘77Zg[Z6­
afgesehilderde wegvoering der kinderen gele-
1) Het gevoelen van de 7712·71(1€7‘]ló’Z·Cl der Slcmtscmmzzissie, bl. 22.