HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 20

JPEG (Deze pagina), 661.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

1 <
18
van hun 18jarigen leeftijd voor den meester hunner
ouders zouden werken, werd opgevolgd door eene ‘
wet van het jaar 1830, welke bepaalde dat de sla-
venkinderen na hare afkondiging geboren, tot op
Zljarigen leeftijd voor den meester hunner ouders
moesten arbeiden.
I Vr. 9. Een latere wet van den 23sten Maart 1854i
heeft de slavernij in Venezuela voor altijd afge-
schaft. Volgens berigten zouden spoedig na de af-
kondiging dier wet de negers tcn getale van 10,000
à 15,000 naar de hoofdstad gevlugt zijn, alwaar zij
zich verbeeldden voor rekening van het Gouverne-
ment gevoed en onderhouden te zullen worden;
doch toen zij bespeurden dat zij zich hierin be-
drogen hadden, zijn zij meerendeels naar de plan-
tagien terug gekeerd.
j e Vr. 12. De omgang van jeugdige vrijgestelden
met de overige negers die nog in slavernij ver- _
keerden , heeft geene bezwaren opgeleverd. Zij werk-
; ten met elkander. Zelfs werden de slaven somtijds
‘ belast met het houden van toezigt over de vrij-
gelatenen.
Wie is er, die na van het vorenstaande te heb-
ben kennis genomen, zou kunnen deelen in de
meening waarin de meerderheid der Staats-Commis-
sie zegt door die verklaringen bevestigd te wezen,
dat de goede werking van het Venezuelaansch eman-
cipatie­stelsel verre was van bewezen te zijn?
Bl. 102. n Een anderen grond voor hunne meening
xx vonden zij in de omstandigheid dat gemeld emancipatie-
zz stelsel, kelwelk {leer ele enrlervlnrllng gebleken is ullersl
a langzaam zie kellen geuzerkl, in 1854;, in Venezuela ver-
«« laten en door een geheel ander stelsel werd vervangen.
fl De slavernij werd toen op eenmaal afgeschaft, :el¢·le-en-
1/ elerllg jaren nadat het stelsel der vrijverklaring bij de
»» geboorte was ingevoerd. xx
Omtrent de langzame werking zeide ik reeds in
mijne nader verschenen nota van den 14iden Junij