HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 19

JPEG (Deze pagina), 641.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

17
n werden door de verklaringen van iemand die gedurende
n de jaren 1850­»1851 in Venezuela had vertoefd. ­-
rr De tot dezen persoon gerigte vragen en de door hem
11gBg‘GVC11G antwoorden, welke na derzelver opteekening
/1g‘G1‘6COll€e1‘Fl zijn, worden bij dit rapport overgelegd. xx
e. En wat zeggen nu de bedoelde antwoorden van den
Heer Mr. J. W. van Lansnniien? men leze die ‘),
dan zal het blijken dat hij:
Vr. 1. Als 22jarigen zoon va11 den toenmaligen
Consul-Generaal dor Zlleclezlanclen in de gelegenheid
is geweest, om vele bijzonderheden betrekkeli_jk tot
den inwendigen toestand van Venezuela van nabij
te leeren kennen.
Vr. 2. Toen was het hem gebleken dat de aldaar
uitgevaardigde wetten van progressive emancipatie
ten deele goed, ten deele niet goed hebben gewerkt:
het laatste vooral omdat men er zich niet aan ge-
houden heeft, ten gevolge van de menigvuldige
staatkundige beroeringen en verdeeldheden.
Vr. 3. Het was hem bekend dat de meeste slaven-
kinderen na het bereiken van hunnen l8jarigen
leeftijd als vrije arbeiders bi_j den meester hunner
ouders zijn gebleven.
Vr. 4. Zij werkten, geheel vrij zijnde, gezamenlijk
met hunne ouders die nog slaven waren, zonder _
dat dit ooit tot moeijelijkheden aanleiding heeft ge-
geven.
Vr. 7. De vrijgelatenen in Venezuela hebben van
de verkregene vrijheid geen gebruik gemaakt om
den meester hunner ouders en de plaats waar zij
werkzaam waren te verlaten; doch zij werden ge-
durende de onlusten in Venezuela meerendeels ge-
prest om soldaten te worden en moesten dan de
plantagien verlaten.
Vr. 8. De wet van het jaar 1821 , die voorschreef
dat de vrij geboren slavenkinderen tot het bereiken
1) Eerste Rapport, Bijlage, bl. 335 en volgende.