HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 17

JPEG (Deze pagina), 685.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

l is
l xx nu te gemoet te komen aan de wensehen derge-
@ xx nen, die een spoedigen aanvang toegedaan zijn,
i xx zou ik oordeelen, dat wanneer eventuëel de maat-
; xx regel: dat voortaan al de kinderen in de kolo-
xx nien te baren vrij geboren zullen zijn, aanvang
xx nam, dan ook de slavenkinderen, welke nu be-
xx neden de acht dan wel xzegexz jaren oud zullen
j xx wezen, kunnen vallen in de termen van op hun
xx lfljarigen ouderdom,tegen vergoeding van hunnen
j xx meester, door het Gouvernement te worden over-
T xx genomen, opdat zij, even als hunne jongere
xx broeders en zusters, in volgende jaren kunnen
xx genieten de opleiding , waarover in mijne Memorie
jj xx van den 6den December 1854 is gehandeld xx lj.
Bl. 101. xx In enkele gevallen mogen de ouders, of
i xx liever de moeders, het verwijderen van een kind met
xx onverschilligheid aanzien; in enkele gevallen mogen zij
· xx zich, met het oog op eene beloofde betere toekomst,
xx in de verwijdering van het kind hebben verheugd,
j xx gelijk de voorsteller zegt te hebben bijgewoond: maar
xx men twijfelt of de jaarlijksohe wegvoering van al de
xx kinderen zonder uitzondering, die den ouderdom van
xx twaalf jaren hebben bereikt, door enkelen met blijd-
xx schap, door de overigen met onverschilligheid zou
xx worden aangezien. xx
c. Als Gezaghebber van Ozxmçxw, heb ik omtrent het
fi eerste punt vrij wat ondervinding kunnen opdoen.
Bij administratieven maatregel was door mij voorge-
schreven, dat er voortaan geene slavenkinderen be-
p neden de twaalf jaren oud, afgescheiden van hunne
moeders, verkocht zouden worden, ten ware de
moeder hare verklaring van gereede bewilliging in
den verkoop, voor den Gezaghebber in persoon zou
j hebben afgelegd. Onverschilligheid van het moeder-
hart mogt ik nimmer opmerken om het even of
het onder den boezem van de zwarte, de bruine of
1) Eerste Rapport, Bijlage, bl 374, D.
A
Z