HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 16

JPEG (Deze pagina), 669.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

staan. Nu is wel de massa der slaven in Smixzame
grooter dan die der vrije inwoners , maar toch be- t
draagt hun aantal maar omstreeks 38,000 zielen van _
allerlei ouderdom. Zulk een getal menschen, die bij r
eene goede behandeling in hunnen toestand van slaaf,
op plantagien gezeteld, tevreden zijn, in orde te t
houden, in een land als Szxráxmxxze , 1net bevaarbare
rivieren doorsneden, met stoomschepen en een militair j
garnizoen ter sterkte van circa 800 hoofden ter bc- A
schikking , baarde mij als bestuurder nimmer eenige i
bekommering, en de tegenwoordige Gouverneur ziet l
· daar ook niet tegen op, blijkens hetgeen de Minister _
van Kolonien van des Gouverneurs berigt heeft over-
genomen in zijne Memorie van Toelichting van het
bij Koninklijke boodschap van den llden Junij 1857
aan de Tweede Kamer der Staten­Generaal inge-
zonden xx Oxzáwexyo mu met tot afschaffing van de
r xx slavernij in de kolonie Smixzcxxxze xx , waarin als van j
A den Gouverneur afkomstig kan worden gelezen:
xx `Welligt ontstaat hier bedenking tegen den voort-
xx duur der slavernij gedurende twaalf jaren nog. -­ F
‘ xx En waarom niet? Volgens de voorstellen der
xx Staatscommissie zou het, hoewel niet in naam,
xx echter in de daad, zeker nog eenige jaren langer lj
xx geweest zijn xx ‘). - xx Misschien oppert men de
xx vrees dat de slaven niet lijdelijk nog... jaren in
xx geheele of... gedeeltelijke slavernij zullen willen
xx doorbrengen. Ik deel echter in deze vrees niet 2)
xx en vertrouw de rust en orde te zullen handhaven xx 3). ,§
6. Aanvankelijk bepaalde zich mijn voorstel om voor-
taan in Szxrivmme, en Czxmçaa exe 07Z(Z@7'/&00)`i_Q8 eilaxzdevz
al de kinderen, die daar geboren worden , te doen
zijn vrijgeboren "). WVat later zeide ik; xx Om dan j
W---
1) A _/:9ChG_f_fll71_(] der slavermj in W`cst­L2cZiè', bl. 42.
2) Aldaar, bl. 43.
3) Aldaar, bl. 44.
4) Eerste Rapport, Bjjlagc, hl. 354 , D.
a
5