HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 15

JPEG (Deze pagina), 680.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

13
131. 101. xx De voorstellor meende dat de uitgaven tot
xx dit onderwerp vereiseht zouden worden opgewogen door
xx de winsten van suiker­plantagien of fabrieken in of
xx bij de stad Pammarlbe op te rigten.
_ xx Hij nam aan dat in Sarivzame jaarlijks gemiddeld
1 xx 1217 kinderen uit slavinnen, niet aan het Gouverne-
l xx ment behoorende, geboren worden, waarvan hij oor-
xx deelde dat niet meer dan 5()°/0 of 608 hun twaalfde
xx jaar bereiken.
xx De vergoeding van f300 per kind zou dus jaarlijks
xx eene som van f 188,4400 bedragen of in dertig jaren
xxf 5,472,000.
p xx Evenwel , als men die uitgaaf, in den loop van der-
xx tig jaren te doen, in kapitaalswaarde overbragt, dan zou
xx men slechts verkrijgen tegen <L"/0 rente f 3,154,068, en
xx tegen 2,803,935.
i xx De voorsteller was dan ook van gevoelen dat zijn
· xx ontwerp zich inzonderheid aanbeveelt door onkostbaar­
j xx heid, alsmede omdat het, minder dan eenig ander, de
xx bestaande orde van zaken verstoort.
xx De Staatscommissie erkent dat dit ontwerp in den
xx aanvang weinig zorgen zal baren , daar deze zich zullen
1 xx bepalen tot het oprigten der vereischte etablissementen
xx van landbouw. Daarna echter zullen de bezwaren een
xx aanvang nemen en van een ernstigen aard kunnen zijn.
xx In [le eerste plaats konden de overige leden niet
8 xx aannemen, dat in een land waar de slaven de groote
xx massa der bevolking uitmaken, geene bedenkelijke on-
xx tevredenheid zou ontstaan ten gevolge van eene zoo
xx ongelijke behandeling als dit ontwerp toedenkt aan de
xx slavenkinderen, die vóór en na een willekeurig te be-
xx palen tijdstip geboren zijn of geboren zouden worden. xx
Bemerking :
a. Mij is het niet gebleken dat er, óf in de noorde-
delijke Staten van Z1~007'(l­£U7ZB7'ld'6l óf in Venezuela,
waar het stelsel van vrijverklaring bij de geboorte
der slavonkindcren heeft gewerkt, eenige bedenke-
lijke ontevredenheid over dien maatregel heeft be-
·¢