HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 14

JPEG (Deze pagina), 693.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

12
zz aa11 het work gesteld zijn. zz Vooralsnog echter valt
er aan het werkelijk slaken der slaafsche banden in
Surizzmzze niet te denken, wil men dat zoo onschatbaar
juweel van ]VezZm‘ZazzzZ niet ten gronde rigten. Neen,
voor het tegenwoordige kan men i11 het stuk der afschaf- _
Eng van de slavernij in Smzlzzame niet verder handelen, l
dan trachten het daar nog bestaande maatschappelijk euvel l
langzaam maar zeker te genezen, door het vrijverklaren
der geboren wordende slavenkinderen.
Dat denkbeeld reeds in de eerste zitting der Staats-
commissie van den 29sten November 1855, gehouden
den 11den Februarij 18544, door mij aanbevolen, werd
echter al dadelijk en daarna voortdurend door de meer- j
derheid harer leden, maar ten onregte bestreden, op
grond van zz het lot, dat de eerste zinsnede van art. 92
zz van het wetsontwerp, ingediend bij de Tweede Kamer
zz der Staten­Generaal den 17den December 1851, het- V
j zz welk luidde: zz De lïizzrlcrezz, zw de afkomligizzg mm {ZM ·
V zz zz reqlcmmzá, uit slavázzzzezz gebarezz, zgïzz zz , heeft j
zz ondergaan zz I). Men scheen niet te willen inzien,
dat het beginsel zzieá, maar het daaraan verbonden aan-
i hangsel wel datgene was waardoor de volksvertegenwoor-
digers, benevens de belanghebbenden in Szzrizmme met 1
weerzin hadden kennis genomen van den door den Mi-
nister van Kolonien beraamde maatregel, rakende de af-
schafling der slavernij.
Laat ons nu eens nagaan wat er opzigtens het door N
weder aangeprezen plan, zoo als het is blootgelegd
in het door mij opgemaakt ontwerp van wet, wordt aan-
gemerkt in het Eerste Rapport der Staatsoommissie op
de daaraan gewijde bladzijden 99 tot 107, en daar-
toe enkele der meer opmerkelijke zinsneden van dat ge-
deelte des Rapports ter toetse brengen.
Vooreerst dan komt er op bl. 100 voor, eene zake-
lijke opgave der hoofdpunten van. het van mij afkomstig
ontwerp. Daarna leest men op:
1) Tweede Rapport der Staatsoonnnissie, Bülage, bl. 2:20.