HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 13

JPEG (Deze pagina), 743.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

11
rz de rede dat de vrij geworden slaven zich zullen sluiten
rx aan hunne vrij geborene kleurgenoten, den levensregcl
zraannemende die alsdan onder hen den boventoon zal
«« voeren; zijn nu deze bedrijvig en werkzaam, dan zul-
zz len gene gewis weinig aandr·ang vinden om in ledig-
' zz heid hunne vrijheid te willen genieten. Het inseherpen
zz van eene liefde voor den landbouw, bij de vrijen in
zz Swivzcwzzc, zou daarom eene hoogstbelangrijke zaak zijn;
j xx dunkt, dat het eene der voornaamste zorgen van het
rx Gouvernement diende uit te maken om zoodanig resul-
rrtaat, zij het mogelijk te erlangen; enz. rx
Niet aan mij zal men kunnen ten laste leggen van als
bestuurder, in de bevordering der belangen va11 de mij
aanbetrouwde kolonien, in gebreke te zijn gebleven.
Meermalen en soms dringend ben ik gedurende mijne
werkzaamheden in Smmame, van October 1845 tot 1“.
Maart 1852, bij de zich in dat ti_jdvak wat snel opge-
volgde Ministers van Kolonien terug gekomen op ver-
schillende nuttige zaken, als: op het wenschelijke der be-
. vordering van den arbeid der vrijen; ­- der bevordering
van de kolonisatie van Surimmze met Europische Neder-
landers, -- der invoering van weinig kostende werktuigen
om daarmede beter suiker te fabriceren, enz.; kortom
mijne ministeriele chefs heb ik trachten te, bewegen de
belangen van Szmrzame wat meer ter harte te nemen dan
tot dusverre was geschied. Maar dat ter zijde gelaten
en nu nog eens op den arbeid der vrijen aangevangen in
Augustus 1846 te Pm·cmm2·ió0 een blik geworpen, dan
moet ik volstrekt als mijne vaste overtuiging te kennen
geven, dat bijaldien de zoo onverwachte als heugchelijke
ontluiking der werklust onder die klasse der Surinaamsche
bevolking in der tijd niet van ministeriele zijde gestuit,
maar veeleer aangewakkerd ware geworden, -­­ nu heden,
na een elfjarig verloop van tijd, wel het oogenblik aan-
gebroken zou zijn, waarop met allen vertrouwen gezegd
zou kunnen worden: »/Schenk maar den vrijdom aan
zz de slaven in Swivzame; doe het met alle gerustheid,
v want zi_j zullen zich regelen naar de vrijen, die alle