HomeHet vrijverklaren bij de geboorte der slavenkinderen als middel ter afschaffing van de slavernij in de Ned. West-Indische koloniPagina 12

JPEG (Deze pagina), 718.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 20.47 MB

10
zz vaard, welke de algemeene belangstelling in hooge mate
zz heeft opgewekt. Hij heeft een kanaal doen graven door
zz vrije lieden, en daardoor een voorbeeld gegeven, dat
zz de vrije arbeid in de kolonien kan worden gehandhaafd.
zz Vlfat nu ook de onderneming zelve betreft, of zij in-
zz derdaad zoo gunstig uit zou vallen als de bewindvoerder i
zz zelf meende, wat daarvan zijn moge, zoodanige onderne-
zz ming verdiende allezins aanmoediging. Schatten, mil-
zz lioenen werden er besteed om verkeerdheden, ten aan-
zz zien van het Surinaamsch bankpapier, goed te maken,
zz en dan mogten hier wel eenige geldsommen besteed
zz worden, om de11 vrijen arbeid in de kolonien te bevor-
zz deren, opdat daardoor zoo mogelijk een maatregel wierd
zz in de hand gewerkt die welligt tot voorbereiding kon
zz dienen van de afschaffing der slavernij. Het is toch
zz eene waarheid, die door niemand ontkend zal worden,
zz dat, als de slavernij thans moet worden in stand ge-
j zz houden, als die gruwel thans moet blijven bestaan, daar
zz anders die kolonien voor het moederland verloren zouden
zz gaan, dan toeh elke mogelijkheid, welke zou kunnen i
zz bestaan, om te voorzien in arbeid zonder slaven, dient
H zz te worden aangegrepen en allezins aanbeveling verdient;
zz en het is dus zonderling dat zoodanig werk, met zulke
zz goede bedoeling ondernomen, op last van Zijne Excel-
zz lentie den Minister van Kolonien is gestaakt geworden.
zz Het is niet alleen op zich zelf te betreuren dat zooda-
zz nig bevel is gegeven, maar daarenboven is het ook te
zz betreuren, dat, zoo de bewindvoerder in die verre ge-
zz westen aldus wordt tegengesproken door de overheid
zz in het moederland, hij een groot deel van zijnen in-
zz vloed verliest en buiten staat wordt gesteld ten goede
zz te WCI'l{G]l. zz
Geheel in overeenstemming met dien geëerden afge-
vaardigde had ik begrepen dat de vrije arbeid in de ko-
lonien kon dienen zz tot voorbereiding van de afschaffing
der slavernij zz, en in dien zin, ruim drie jaren te voren,
in zeker plan ter kolonisatie van Surizmme uit Curaçao
aan den Minister toegezonden, aangemerkt: zz het ligt in