HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 8

JPEG (Deze pagina), 671.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

·,A
llïig
·_ e
De verhuringen geschieden in afdeelingen van niet min·
der dan 25 hoofden.
De afdeeling geschiedt door den Inspecteur der Domeinen,
i van de ngverheid en den landbouw, naar de volgorde,waarop
zg voorkomen op de nominative lgsten die bij hunne aan-
; 1 V komst aan het Gouvernement zullen worden overgelegd.
De afdeelingen worden bg loting toegewezen aan hen,
. die zich tot huring aangemeld zullen hebben, en daartoe
door het Gouvernement aangenomen zullen zgn; en voorts-
l eene verklaring van den Heemraad of den Landdrost zullen
L hebben overgelegd, ten blgke dat zg genoegzame en be-
‘ hoorlgke woningen voor de Immigranten in voorraad heb-
ben, met aanduiding hoe die zamengesteld zgn; en die,
_ indien zg van het voorschot gebruik willen maken, daar-
voor voldoenden borgtogt aangeboden zullen hebben.
‘ Van de eerstaankomenden zgn twee afdeelingen voor het I
ll Gouvernement bestemd.
T En na mededeeling van het vorenstaande, worden zg,
l die tot huring van de verwacht wordende Immigranten,
l onder de bovenvermelde voorwaarden, genegen zgn, namens
,_ Zgne Excellentie uitgenoodigd, om vóór of uiterlgk op
den 15n. dezer maand , ter Gouvernements Secretarie,
schriftelgke opgave te doen van het door hen verlangde
aantal.
De Gouvernements-Secretaris,
E. A. van EMDEN.
` I Bijlage B.
GOUVERNEMENTS­SECRETARIE.
Pammaribo, den 45 April 1858.
Op aankondiging dd. 4 Maart jl,, namensden Gouverneur
in het Gouvernements Advertentie blad van Zaturdag den
G dier maand geplaatst, omtrent de voorwaarden, waaronder
ä 1
lin
Ml.